Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 40

Îndemn spre laudă lui Dumnezeu. Tânguire despre ticăloşia oamenilor răi.

 • 1 Trudă mare a fost hărăzită fiecărui om şi jug greu peste fiii lui Adam.
 • 2 Din ziua ieşirii din pântecele mamei lor până în ziua întoarcerii la mama tuturor.
 • 3 Gândurile lor, frica inimii, cugetarea aşteptării, toate merg spre ziua morţii!
 • 4 De la cel ce şade pe scaun cu mărire şi până la cel smerit, în pulbere şi cenuşă,
 • 5 De la cel ce poartă iachint şi cunună şi până la cel ce se îmbracă cu pânză groasă,
 • 6 Mânia, râvna şi tulburarea, zbuciumul şi frica morţii, pizma şi cearta nu cruţă pe nimeni; şi în vremea odihnei, întru aşternut, somnul nopţii gândul lui îl împovărează.
 • 7 Puţin ca o nimica este odihna lui, iar în somn se zbate ca în timpul străjuirii.
 • 8 Spăimântat de vedeniile inimii sale, şi ca şi cum ar fi scăpat de la faţa războiului,
 • 9 În clipa când este să scape, se deşteaptă şi se minunează nevăzând nici o primejdie.
 • 10 Aşa este cu toată făptura de la om până la animal; iar cu păcătoşii de şapte ori mai mult.
 • 11 Adică: moartea şi sângele, certurile şi sabia, asupririle şi foametea, zdrobirile şi bătaia.
 • 12 Pentru cei fără de lege s-au zidit acestea toate; şi pentru ei s-a făcut potopul.
 • 13 Toate câte sunt din pământ în pământ se întorc, şi cele ce sunt din ape în mare se întorc.
 • 14 Tot darul şi strâmbătatea se vor şterge; iar credinţa în veac va sta.
 • 15 Banii nedrepţilor ca râul vor seca şi ca trăsnetul cel mare în ploaie vor răsuna.
 • 16 Cel care va deschide mâinile sale se va veseli, iar cei care calcă legea până în sfârşit vor pieri.
 • 17 Seminţiile celor nelegiuiţi nu vor înmulţi ramurile; ci vor fi ca rădăcinile cele necurate pe piatră vârtoasă.
 • 18 Papura care creşte lângă apă şi lângă ţărmurile râului, mai înainte de toată buruiana se smulge.
 • 19 Harul este ca un rai plin de binecuvântări; şi milostenia în veac rămâne.
 • 20 Viaţa celui cumpătat şi a celui muncitor se va îndulci; şi mai mult decât a lor, viaţa celui care află comoară.
 • 21 Fiii şi zidirea cetăţii întăresc numele; iar mai mult decât amândouă acestea se socoteşte femeia fără de prihană.
 • 22 Vinul şi muzica veselesc inima, şi mai mult decât amândouă, iubirea înţelepciunii.
 • 23 Fluierul şi harpa îndulcesc cântarea, şi decât amândouă acestea mai mult limba cea dulce.
 • 24 Darul şi frumuseţea desfătează ochiul tău; iar mai mult decât amândouă mai plăcută este pajiştea verde.
 • 25 Prietenul şi tovarăşul la vreme se întâlnesc, şi mai mult decât amândoi, femeia cu bărbatul;
 • 26 Fraţii şi ajutorul sunt folositoare la vremea necazului; iar mai mult decât amândoi va izbăvi milostenia.
 • 27 Aurul şi argintul întăresc piciorul; şi mai mult decât amândouă, sfatul este plăcut.
 • 28 Banii şi tăria înalţă inima; şi mai mult decât amândouă, frica de Dumnezeu.
 • 29 Temerii de Domnul nimic nu-i lipseşte şi cu ea nu mai trebuie alt ajutor.
 • 30 Frica de Dumnezeu este un rai binecuvântat, şi mai mult decât toată mărirea, preţul ei.
 • 31 Fiule! Viaţă cerşetoare să nu trăieşti; mai bine să mori decât să ceri.
 • 32 Omul care caută la masa străină, viaţa nu i se socoteşte viaţă.
 • 33 Va pângări sufletul său cu mâncări străine; iar omul ştiutor şi învăţat se va feri.
 • 34 În gura celui fără de ruşine, dulce va fi cerşirea; iar în pântecele lui, ca focul va arde.