Cartea înţelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul) | Capitolul 39

Cel înţelept cercetează cuvintele şi faptele celor de demult; datoriile înţeleptului. Dumnezeu este lăudat întru toate lucrurile Lui.

 • 1 Înţelepciunea tuturor celor de demult o va cerceta înţeleptul şi în proorocii se va îndeletnici.
 • 2 Graiurile bărbaţilor celor vestiţi le va păzi şi va străbate cuvintele cele pline de tâlc.
 • 3 Înţelesul ascuns al pildelor îl va căuta şi în tainele proverbelor va pătrunde.
 • 4 În mijlocul celor mari va sluji şi înaintea povăţuitorilor se va arăta.
 • 5 În pământul neamurilor străine va umbla, că el cântăreşte cele bune şi cele rele intre oameni.
 • 6 Inima sa, de dimineaţă, o înalţă spre Domnul, Cel care l-a făcut pe el, şi înaintea Celui Preaînalt se va ruga.
 • 7 Va deschide gura sa întru rugăciune şi pentru păcatele sale se va ruga.
 • 8 De va vrea Domnul cel Mare, de duhul înţelegerii se va umple.
 • 9 Atunci ca ploaia va vărsa cuvintele înţelepciunii sale şi în rugăciune se va mărturisi Domnului.
 • 10 El va îndrepta sfatul lui şi ştiinţa şi întru tainele Domnului va cugeta.
 • 11 El va arăta învăţătura dăscăliei sale şi în legea legăturii cu Domnul se va lăuda.
 • 12 Lăuda-vor mulţi înţelepciunea lui; până în veac nu se va stinge.
 • 13 Nu va pieri pomenirea lui şi numele lui va fi viu în neamurile neamurilor.
 • 14 Înţelepciunea lui o va spune neamurile, şi lauda lui o va vesti adunarea.
 • 15 Cât va trăi, nume îşi va face mai mult decât o mie; şi când va muri, va spori mărirea lui.
 • 16 Încă cele ce le-am gândit le voi grăi şi ca luna plină sunt plin de înţelegere.
 • 17 Ascultaţi-mă pe mine, fiii cei cuvioşi, şi odrăsliţi ca trandafirul ce creşte lângă curgerea apei.
 • 18 Şi ca tămâia bine-mirosiţi şi înfloriţi floare ca şi crinul.
 • 19 Daţi miros şi lăudaţi cu cântare, binecuvântaţi pe Domnul întru toate lucrurile.
 • 20 Daţi slavă numelui Lui şi vă mărturisiţi întru lauda Lui cu cântările buzelor şi cu alăute, şi aşa să ziceţi întru mărturisire:
 • 21 Lucrurile Domnului toate sunt foarte bune şi toată porunca la vremea sa va fi împlinită.
 • 22 Şi nu este pentru ce să zici: Ce este aceasta? Că toate la vremea lor se dovedesc de folos.
 • 23 Prin cuvântul Lui a stat apa ca stogul, şi prin graiul gurii Lui adunările apelor.
 • 24 Întru porunca Lui toată bunăvoinţa este şi nu este cine să împuţineze izbăvirea pe care o dăruieşte.
 • 25 Toate faptele oamenilor sunt de faţă înaintea Lui şi nimic nu se poate ascunde de la ochii Lui. Din veac în veac a privit şi nimic nu este străin înaintea Lui.
 • 26 Nu pot zice: Ce este aceasta? Pentru ce este aceasta? Căci toate sunt făcute cu un scop.
 • 27 Binecuvântarea Lui a acoperit pământul ca un râu şi ca un potop a adăpat uscatul.
 • 28 Aşa mânia Lui o vor moşteni neamurile, precum a făcut apele dulci în sărătură.
 • 29 Căile Lui, pentru cei cuvioşi, sunt drepte, iar pentru cei fără de lege sunt pline de piedici.
 • 30 Din început cele bune s-au zidit, iar pentru cei păcătoşi, cele rele.
 • 31 Începutul a toată trebuinţa vieţii omului este: apa, focul şi fierul, sarea şi făina de grâu, mierea şi laptele, sângele strugurelui, untdelemnul şi haina.
 • 32 Acestea toate celor cuvioşi întru bunătăţi vor fi; iar celor păcătoşi întru cele rele se vor întoarce.
 • 33 Sunt vânturi făcute ca să aducă pedeapsă şi întru urgia lor au întărit bătăile lor.
 • 34 Şi în vremea săvârşirii vor vărsa urgia şi mânia Celui care le-a făcut o vor linişti.
 • 35 Focul şi grindina, foametea şi moartea, toate acestea spre pedepsire sunt făcute.
 • 36 Dinţii fiarelor şi scorpiile, şerpii şi sabia răzbunătoare sunt ca să piardă pe cei necredincioşi.
 • 37 Când porunceşte Domnul, se vor veseli şi pe pământ la treburi se vor găti, şi în vremurile hotărâte nu vor trece peste cuvântul Lui.
 • 38 Pentru aceea din început m-am întărit şi am cugetat şi în scrisoare am lăsat:
 • 39 Toate lucrurile Domnului bune sunt şi tot folosul la vreme îl vor da.
 • 40 Şi nu se poate zice: Aceasta este mai rea decât aceea, că toate la vremea lor se vor adeveri.
 • 41 Şi acum cu toată inima şi gura lăudaţi şi binecuvântaţi numele Domnului.