Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 8

Urmaşii lui Veniamin şi ai lui Saul.

 • 1 Lui Veniamin i s-a născut Bela, întâiul său născut; al doilea, Aşbel, al treilea, Ahrah,
 • 2 Al patrulea, Noha şi al cincilea, Rafa.
 • 3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abiud,
 • 4 Abişua, Naaman, Ahoah,
 • 5 Ghera, Şefufan şi Huram.
 • 6 Iată fiii lui Ehud, care au fost capi de familii, care au trăit în Gheba şi au fost strămutaţi în Manahat:
 • 7 Naaman, Ahia şi Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza şi pe Ahiud.
 • 8 Lui Şaharaim i s-au născut copii în ţara Moabiţilor, după ce a dat drumul femeilor sale, Huşim şi Baara.
 • 9 I s-au născut din Hodeşa, femeia sa: Iobab, Ţibia, Meşa şi Malcam;
 • 10 Ieuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia sunt fiii lui, capi de familie.
 • 11 Din Huşim i s-au născut Abitub şi Elpaal.
 • 12 Fiii lui Elpaal au fost: Eber, Mişeam şi Şemed, care au zidit Ono şi Lodul şi cetăţile ce ţineau de el,
 • 13 Precum şi Beria şi Sema. - Aceştia au fost capii familiilor locuitorilor Aialonului; ei au alungat pe locuitorii din Gat. -
 • 14 Ahio, Şaşac, şi Iremot;
 • 15 Zebadia, Arad şi Eder;
 • 16 Micael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria.
 • 17 Zecadia, Meşulam, Hizchi şi Heber,
 • 18 Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui Elpaal.
 • 19 Iachim, Zicri şi Zabdi,
 • 20 Elienai, Ţiltai şi Eliel,
 • 21 Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei.
 • 22 Işpan, Eber şi Eliel,
 • 23 Abdon, Zicri şi Hanan,
 • 24 Hanania, Elam şi Antotia,
 • 25 Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac.
 • 26 Şamşerai, Şeharia şi Atalia,
 • 27 Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui Ieroham.
 • 28 Acestea sunt căpeteniile familiilor mai de seamă ale neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim.
 • 29 În Ghibeon a trăit Ieguel, tatăl Ghibeoniţilor. Numele femeii lui a fost Maaca
 • 30 Şi fiul lui, întâiul născut, Abdon, după el Ţur, Chiş, Baal, Nadab, Ner,
 • 31 Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot;
 • 32 Lui Miclot i s-a născut Şimea. Şi au trăit ei împreună cu fraţii lor în Ierusalim.
 • 33 Lui Ner i s-a născut Chiş; lui Chiş i s-a născut Saul; lui Saul i s-a născut Ionatan, Melchişua, Aminadab şi Eşbaal.
 • 34 Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; (Mefiboşet); a avut de fiu pe Mica.
 • 35 Fiii lui Mica au fost: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz.
 • 36 Lui Ahaz i s-a născut Iehoada, lui Iehoada i s-a născut Alemet, Asmavet şi Zimri; lui Zimri i s-a născut Moţa;
 • 37 Lui Moţa i s-a născut Binea; Rafa, fiul lui; Eleasa, fiul lui; Aţel, fiul lui.
 • 38 Aţel a avut şase feciori şi iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan. Toţi aceştia sunt fiii lui Aţel.
 • 39 Fiii lui Eşec, fratele său, au fost: Ulam, întâiul său născut; al doilea, Ieuş; al treilea Elifelet.
 • 40 Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători din arc, având mulţi copii şi nepoţi până la o sută cincizeci. Toţi aceştia sunt din fiii lui Veniamin.