Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 3

Neamul regilor din Iuda.

 • 1 Fiii lui David, care i s-au născut în Hebron, au fost: întâiul născut Amnon din Ahinoama Izreeliteanca; al doilea, Daniel, din Abigail Carmeliteanca.
 • 2 Al treilea, Abesalom, fiul Maacăi, fata lui Talmai, regele din Gheşur; al patrulea, Adonia, fiul Haghitei;
 • 3 Al cincilea, Şefatia din Abitala; al şaselea, Itrean din Egla, femeia sa.
 • 4 Aceşti şase i s-au născut în Hebron. În Hebron David a domnit şapte ani şi şase luni, iar în Ierusalim a domnit treizeci şi trei de ani.
 • 5 Iată şi cei ce i s-au născut în Ierusalim: Şimea, Şobab, Natan şi Solomon, patru, din Batşeba, fiica lui Amiel.
 • 6 Ibhar, Elişama, Elifelet,
 • 7 Nogah, Nefeg, Iafia,
 • 8 Elişama, Eliada şi Elifelet; în total nouă.
 • 9 Aceştia sunt toţi fiii lui David, afară de cei de la ţiitoare. Iar sora lor era Tamara.
 • 10 Fiul lui Solomon este Roboam; fiul acestuia este Abia, iar al acestuia, Asa, iar al lui Asa este Iosafat.
 • 11 Fiul acestuia este Ioram, al acestuia este Ahazia şi al acestuia este Ioaş.
 • 12 Fiul lui este Amasia, al acestuia este Azaria, iar al acestuia este Ioatam.
 • 13 Fiul acestuia este Ahaz, al acestuia este Iezechia, iar al acestuia este Manase;
 • 14 Fiul acestuia este Amon, iar al acestuia este Iosia.
 • 15 Fiii lui Iosia au fost: întâiul născut Iohanan, al doilea Ioiachim, al treilea Sedechia şi al patrulea Şalum.
 • 16 Fiii lui Ioiachim au fost: Iehonia, fiul lui; Sedechia, fiul lui.
 • 17 Fiii lui Iehonia, cel dus în robie, au fost: Salatiel,
 • 18 Malchiram, Pedaia, Şenaţar, Iecamia, Hoşama şi Nedabia.
 • 19 Iar fiii lui Pedaia au fost: Zorobabel şi Şimei. Iar fiii lui Zorobabel au fost: Meşulam şi Hanania, şi sora lor Şelomit.
 • 20 Fiii lui Meşulam: Haşuba, Ohel, Berechia, Hasadia şi Iuşab-Hesed.
 • 21 Fiii lui Hanania au fost Pelatia şi Isaia; fiul acestuia a fost Refaia, al acestuia a fost Arnan, al acestuia a fost Obadia, iar al acestuia Şecania.
 • 22 Fiii lui Şecania au fost şase: Şemaia, Hatuş, Igheal, Bariah, Nearia şi Şafat.
 • 23 Fiii lui Nearia au fost trei: Elioenai, Iezechia şi Azricam.
 • 24 Fiii lui Elioenai au fost şapte: Hodavia, Eliaşib, Pelaia, Acub, Iohanan, Delaia şi Anani.