Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 28

Sfătuirea cea din urmă a lui David pentru zidirea templului Domnului.

 • 1 Apoi a adunat David la Ierusalim pe toate căpeteniile lui Israel, pe mai marii triburilor, căpeteniile cetelor care slujeau regelui, căpeteniile peste mii, peste sute, îngrijitorii moşiilor şi turmelor regelui, pe fiii săi cu eunucii, căpeteniile oştirii şi pe toţi vitejii lui.
 • 2 Şi sculându-se, regele David a zis: "Ascultaţi-mă, fraţilor şi poporul meu! Am avut la inima mea gând să zidesc locaş de odihnă pentru chivotul legământului Domnului şi aşternut picioarelor Dumnezeului nostru şi cele de trebuinţă pentru zidire le-am pregătit.
 • 3 Dar Dumnezeu mi-a zis: Să nu zideşti locaş numelui Meu, pentru că tu eşti om războinic şi ai vărsat sânge.
 • 4 Cu toate acestea m-a ales Domnul Dumnezeul lui Israel din toată casa tatălui meu, ca să fiu rege peste Israel în veci, pentru că pe Iuda l-a ales El domn, iar din casa lui Iuda a ales casa tatălui meu şi din casa tatălui meu şi dintre fiii tatălui meu a binevoit a mă pune pe mine rege peste tot Israelul;
 • 5 Iar din toţi fiii mei - căci mulţi fii mi-a dat Domnul - a ales pe Solomon, fiul meu, să şadă pe tronul regatului Domnului, peste Israel.
 • 6 Şi mi-a zis: Solomon, fiul tău, va zidi locaşul Meu şi curţile Mele, pentru că Mi l-am ales pe el de fiu şi Eu îi voi fi lui tată.
 • 7 Şi voi întări domnia lui pe veci, dacă va fi tare în împlinirea poruncilor Mele şi a aşezămintelor Mele, ca până astăzi.
 • 8 Şi acum înaintea ochilor a tot Israelul, a adunării Domnului şi în auzul Dumnezeului nostru vă grăiesc: Păziţi şi ţineţi toate poruncile Domnului Dumnezeului vostru, ca să stăpâniţi tot pământul cel bun şi să-l lăsaţi după voi moştenire copiilor voştri pe veci.
 • 9 Şi tu, Solomon, fiul meu, cunoaşte pe Dumnezeul tatălui tău şi ii slujeşte din toată inima şi din tot sufletul, căci Domnul cercetează toate inimile şi cunoaşte toată mişcarea gândurilor. De Îl vei căuta pe El, Îl vei găsi, iar de Îl vei părăsi şi El te va părăsi.
 • 10 Bagă de seamă însă, de vreme ce Domnul te-a ales să zideşti locaş sfinţeniei Lui, fii tare şi fă ceea ce a rânduit El".
 • 11 Şi a dat David lui Solomon, fiul său, planul pridvorului şi al caselor lui, al cămărilor lui, al odăilor celor mari de primire, al odăilor celor mai dinăuntru de odihnă şi al casei chivotului legii.
 • 12 A dat de asemenea planul tuturor celor ce avea el în gândul său: Planul curţii templului Domnului, al tuturor cămărilor dimprejur, al vistieriilor lucrurilor sfinte
 • 13 Al încăperilor preoţilor şi leviţilor, al tuturor slujitorilor din templul Domnului şi al tuturor vaselor sfinte din templul Domnului,
 • 14 Al lucrurilor de aur, cu arătarea greutăţii, al tuturor vaselor de slujbă, al tuturor lucrurilor de argint, cu arătarea greutăţii lor şi al tuturor celorlalte vase de slujbă.
 • 15 Apoi i-a dat aurul pentru sfeşnicele şi pentru candelele de aur ale lor, cu însemnarea greutăţii fiecăruia din sfeşnice şi din candelele lui; de asemenea şi argintul pentru sfeşnicele de argint, cu însemnarea greutăţii fiecăruia din sfeşnice şi din candelele lui, potrivit cu menirea de slujbă a fiecăruia din sfeşnice;
 • 16 Şi aurul pentru mesele pâinilor punerii înainte, cu însemnarea greutăţii fiecăreia din mesele de aur şi argintul pentru mesele de argint.
 • 17 I-a dat aurul pentru furculiţele, castroanele şi cupele cele de aur curat şi pentru vasele de aur, cu însemnarea greutăţii fiecărui vas şi argintul pentru vasele de argint, cu însemnarea greutăţii fiecărui vas,
 • 18 Precum şi aurul pentru jertfelnicul tămâierii, turnat din aur, cu însemnarea greutăţii. I-a dat modelul carului divin, al heruvimilor de aur, cu aripile întinse pentru acoperirea chivotului legământului Domnului.
 • 19 "Toate acestea sunt în scrisoarea insuflată de la Domnul - a zis David - cum m-a luminat El pentru toate lucrările zidirii".
 • 20 Apoi a zis David către fiul său Solomon: "Fii tare şi curajos şi păşeşte la lucru, nu te teme, nici te speria, căci Domnul Dumnezeu, Dumnezeul meu, este cu tine. El nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi, până nu vei isprăvi toată lucrarea ce se cere la templul Domnului.
 • 21 Iată şi cetele de preoţi şi de leviţi pentru toate slujbele cele de la templul lui Dumnezeu. Ai de asemenea oameni sârguincioşi pentru orice lucru şi iscusiţi pentru orice lucrare; şi căpeteniile şi tot poporul sunt gata să împlinească toate poruncile tale".