Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 27

Alţi dregători ai lui David.

 • 1 Iată fiii lui Israel, după numărul lor, capii de familie, căpeteniile peste mii, peste sute şi cârmuitorii care, împărţiţi în cete, slujeau regelui la tot cuvântul, ducându-se şi venind în fiecare lună, în toate lunile anului. În fiecare ceată erau câte douăzeci şi patru de mii.
 • 2 Peste ceata întâi, pentru luna întâi, era căpetenia Iaşobeam, fiul lui Zabdiel; în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii;
 • 3 El era din fiii lui Fares, mai-mare peste toate căpeteniile de oştire în luna întâi.
 • 4 Peste ceata din luna a doua era Dodai Ahohitul; în ceata lui se afla şi căpetenia Miclot; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 5 A treia mare căpetenie de oştire, pentru luna a treia, era Benaia, fiul lui Iehoiada preotul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 6 Acest Benaia era unul dintre cei treizeci de viteji şi căpetenie peste ei; şi în ceata lui se afla Amizabad, fiul său.
 • 7 A patra căpetenie, pentru luna a patra, era Asael, fratele lui Ioab, şi după el era Zebadia, fiul său; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii;
 • 8 A cincea căpetenie, pentru luna a cincea, era Şamhut Izrahitul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 9 A şasea căpetenie, pentru luna a şasea, era Ira, fiul lui Icheş Tecoanul; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 10 A şaptea căpetenie, pentru luna a şaptea, era Heleţ Peloninul, din fiii lui Efraim; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 11 A opta căpetenie, pentru luna a opta, era Sibecai Huşatitul, din seminţia lui Zarah; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 12 A noua căpetenie, pentru luna a noua, era Abiezer Anatoteanul, din fiii lui Veniamin; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 13 A zecea căpetenie, pentru luna a zecea, era Maherai din Netofat, din familia lui Zara; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 14 A unsprezecea căpetenie, pentru luna a unsprezecea, era Benaia din Piraton, din fiii lui Efraim; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 15 A douăsprezecea căpetenie, pentru luna a douăsprezecea, era Heldai din Netofat, din urmaşii lui Otniel; şi în ceata lui erau douăzeci şi patru de mii.
 • 16 Iar peste triburile lui Israel căpetenii înalte erau: la Rubeniţi, Eliezer, fiul lui Zicri; la Simeon, Şefatia, fiul lui Maaca;
 • 17 La leviţi era Haşabia, fiul lui Chemuel; la Aaron era Ţadoc;
 • 18 La Iuda era Elihu, din fraţii lui David; la Isahar era Omri, fiul lui Micael;
 • 19 La Zabulon era Işmaia, fiul lui Obadia; la Neftali era Ierimot, fiul lui Azriel;
 • 20 La fiii lui Efraim era Hoseia, fiul lui Azazia; la jumătatea de trib a lui Manase era Ioil, fiul lui Pedaia;
 • 21 La jumătatea de trib al lui Manase din Galaad, era Ido, fiul lui Zaharia; la Veniamin era Iaasiel, fiul lui Abner;
 • 22 La Dan era Azareel, fiul lui Ieroham. Iată căpeteniile triburilor lui Israel.
 • 23 David n-a făcut numărătoarea acelora, care erau de la douăzeci de ani în jos, pentru că Domnul zisese că El va înmulţi pe Israel ca stelele cerului.
 • 24 Ioab, fiul Ţeruiei, începuse să facă numărătoarea, dar nu o sfârşise. Şi pentru aceasta a venit mânia lui Dumnezeu asupra lui Israel şi numărătoarea aceea n-a intrat în cronica regelui David.
 • 25 Peste vistieriile regale era Azmavet, fiul lui Adiel, iar peste depozitele de provizii de la câmp, de prin cetăţi şi de prin sate şi turnuri era Ionatan, fiul lui Uzia.
 • 26 Peste cei ce se îndeletniceau cu lucrul câmpului, cu agricultura, era Ezri, fiul lui Chelub.
 • 27 Peste vii era Şimei din Rama, iar peste depozitele de vin din vii era Zabdi, fiul lui Şifmi.
 • 28 Peste livezile de măslini şi de smochini din câmpie era Baal-Hanan din Gheder, iar peste depozitele de untdelemn era Ioaş.
 • 29 Peste vitele mari care păşteau în Şaron era Şitrai Haşaroneanul; iar peste cele din văi, Şafat, fiul lui Adlai.
 • 30 Peste cămile era Obil Ismaelitul; peste asini era Iehdia Meroneanul.
 • 31 Peste oi şi capre era Iaziz Agariteanul. Toţi aceştia erau căpetenii peste averea regelui David.
 • 32 Ionatan, unchiul lui David, era sfetnic, om înţelept şi scriitor; Iehiel, fiul lui Hacmoni, era pe lângă fiii regelui.
 • 33 Ahitofel era sfetnicul regelui; Huşai Architul era prietenul regelui.
 • 34 Iar după Ahitofel a fost Iehoiada, fiul lui Benaia şi Abiatar, iar Ioab era căpetenia oştirii pe lângă rege.