Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 26

Portarii, cămăraşii şi judecatorii.

 • 1 Iată acum împărţirea portarilor. Din fiii lui Core: Meşelemia, fiul lui Core, unul din fiii lui Asaf.
 • 2 Fiii lui Meşelemia au fost: întâiul născut Zaharia, al doilea Iediael, al treilea Zebadia, al patrulea Iatniel,
 • 3 Al cincilea Elam, al şaselea Iohanan, al şaptelea Elihoenai.
 • 4 Fiii lui Obed-Edom au fost: Întâiul născut Şemaia, al doilea Iehozabad, al treilea Ioah, al patrulea Sacar, al cincilea Natanael,
 • 5 Al şaselea Amiel, al şaptelea Isahar, al optulea Peultai, pentru că Dumnezeu l-a binecuvântat.
 • 6 Fiului său Şemaia i s-a născut de asemenea fii, care au fost căpetenii în neamul lor, pentru că au fost oameni puternici.
 • 7 Fiii lui Şemaia au fost: Otni, Rafael, Obed şi Elzabad; fraţii lui, oameni puternici, au fost: Elihu, Semachia şi Isbacom.
 • 8 Toţi aceştia sunt dintre fiii lui Obed-Edom; ei, fiii lor şi fraţii lor, au fost oameni sârguincioşi şi la slujbă pricepuţi; au fost şaizeci şi doi din Obed-Edom.
 • 9 Meşelemia a avut optsprezece fii şi fraţi, oameni vrednici.
 • 10 Hosa, unul din fiii lui Merari, a avut fii pe Şimri, căpetenie, deşi n-a fost întâiul născut, dar tatăl său l-a pus căpetenie;
 • 11 Al doilea Hilchia, al treilea Tebalia, al patrulea Zaharia; toţi fiii şi fraţii lui Hosa au fost treisprezece.
 • 12 Aşa a fost împărţirea portarilor, după capii de familie, vrednici de slujbă, împreună cu fraţii lor, ca să slujească la templul Domnului.
 • 13 Şi au aruncat şi ei sorţi, mare şi mic, după familiile lor, pentru fiecare poartă.
 • 14 Şi pentru poarta dinspre răsărit a căzut sorţul lui Şelemia; şi lui Zaharia, fiul lui, sfetnic înţelept, i s-a aruncat sorţ şi i-a căzut sorţ pentru poarta de miazănoapte.
 • 15 Lui Obed-Edom i-a căzut poarta dinspre miazăzi; iar fiilor lui le-a căzut sorţul pentru cămări.
 • 16 Lui Şupim şi Hosa le-a căzut pentru cea dinspre apus, la porţile Şelechet, unde drumul urcă şi unde sunt străji faţă în faţă.
 • 17 Spre răsărit câte şase leviţi, spre miazănoapte câte patru, spre miazăzi câte patru, iar la cămări câte doi.
 • 18 Spre apus, în faţa pridvorului la drum, câte patru, iar la pridvor câte doi.
 • 19 Acestea sunt cetele de portari din fiii lui Core şi din fiii lui Merari.
 • 20 Iar alţii dintre leviţi, fraţii lor, păzeau vistieria templului lui Dumnezeu şi vistieria lucrurilor sfinte,
 • 21 Şi anume: Fiii lui Laedan, fiul lui Gherşon, Căpeteniile familiilor din Laedan Gherşonitul: Iehiel,
 • 22 Şi fiii lui Iehiel: Zetam şi Ioil, fratele lui, care păzeau vistieria templului lui Dumnezeu,
 • 23 Împreună cu urmaşii lui Amram Iţhar, Hebron, Uziel;
 • 24 Şebuel, fiul lui Gherşon, fiul lui Moise, era străjuitor de căpetenie al vistieriilor.
 • 25 Fratele său Eleazar avea fiu pe Rehabia; acesta a avut fiu pe Isaia; acesta a avut fiu pe Ioram; acesta a avut fiu pe Zicri, iar acesta a avut fiu pe Şelomit.
 • 26 Şelomit şi fraţii lui privegheau asupra tuturor vistieriilor lucrurilor sfinte care le hărăzise regele David, căpeteniile familiilor, căpeteniile peste mii şi peste sute şi căpeteniile de oştire.
 • 27 Din cuceriri şi prăzi ei afierosiseră pentru întreţinerea templului Domnului
 • 28 Şi tot ce afierosise Samuel proorocul şi Saul, fiul lui Chiş, Abner, fiul lui Ner, şi Ioab, fiul Ţeruiei; toate cele afierosite erau în grija lui Şelomit şi a fraţilor lui.
 • 29 Din neamul lui Iţhar, Hanania şi fiii lui erau rânduiţi la slujbele din afară ale Israeliţilor, ca scriitori şi judecători.
 • 30 Din neamul lui Hebron, Haşabia şi fiii lui, oameni curajoşi, în număr de o mie şapte sute, aveau supravegherea asupra lui Israel de cealaltă parte de Iordan, spre apus, pentru tot felul de slujbe ale Domnului şi ale regelui.
 • 31 În neamul Hebroniţilor, Ieria era căpetenia Hebroniţilor, în neamul şi familiile lor. În anul al patruzecilea al domniei lui David ei au fost număraţi şi s-au găsit între ei bărbaţi curajoşi în Iazerul Galaadului.
 • 32 Şi fraţii lui, oameni vrednici, în număr de două mii şapte sute erau capi de familie. Pe aceştia i-a pus regele David peste triburile lui Ruben şi Gad şi peste jumătate din seminţia lui Manase, pentru toate treburile lui Dumnezeu şi ale regelui.