Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 2

Fiii lui Iacov (Israel) şi ai lui Iuda.

 • 1 Iată acum fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,
 • 2 Dan, Iosif, Veniamin, Neftali, Gad şi Aşer.
 • 3 Fiii lui Iuda sunt: Ir, Onan şi Şela. Aceşti trei i s-au născut lui din fata unui canaanit anume Şua. Ir, întâiul născut al lui Iuda, a fost rău în ochii Domnului şi l-a omorât.
 • 4 Tamara, nora lui Iuda, i-a născut acestuia pe Fares şi pe Zara. Aşa că, de toţii, fiii lui Iuda au fost cinci.
 • 5 Fiii lui Fares sunt Heţron şi Hamul.
 • 6 Fiii lui Zara sunt: Zimri, Etan, Heman, Calcol şi Darda; cinci de toii.
 • 7 Fiul lui Carmi este Acar, care a adus nenorocire asupra lui Israel, călcând jurământul.
 • 8 Fiul lui Etan este Azaria.
 • 9 Fiii lui Heţron care i s-a născut sunt: Ierahmeel, Ram şi Chelubai (Caleb).
 • 10 Lui Ram însă i s-a născut Aminadab; lui Aminadab i s-a născut Naason, căpetenia fiilor lui Iuda.
 • 11 Lui Naason i s-a născut Salmon, lui Salmon i s-a născut Booz.
 • 12 Lui Booz i s-a născut Obed, lui Obed i s-a născut Iesei.
 • 13 Lui Iesei i s-a născut Eliab, întâiul său născut, apoi al doilea, Aminadab, al treilea, Şama,
 • 14 Al patrulea, Natanael, al cincilea, Radai,
 • 15 Al şaselea, Oţem şi al şaptelea, David.
 • 16 Surorile lor au fost Ţeruia şi Abigail. Fiii Ţeruiei au fost trei: Abişai, Ioab şi Asael.
 • 17 Abigail a născut pe Amasa; iar tatăl lui Amasa este Ieter Ismaelitul.
 • 18 Caleb, fiul lui Heţron, a avut de la Azuba, femeia sa, şi de la Ieriot următorii copii: Ieşer, Şobab şi Ardon.
 • 19 Murind însă Azuba, Caleb şi-a luat de femeie pe Efrata şi aceasta i-a născut pe Hur.
 • 20 Lui Hur i s-a născut Urie; lui Urie i s-a născut Beţaleel.
 • 21 După aceea Heţron a intrat la fata lui Machir, tatăl lui Galaad; şi a luat-o, fiind de şaizeci de ani şi ea i-a născut fiu pe Segub.
 • 22 Lui Segub i s-a născut Iair şi avea el atunci douăzeci şi trei de cetăţi în pământul Galaadului.
 • 23 Dar Gheşurenii şi Sirienii le-au luat sălaşurile lui Iair cu Chenatul şi cetăţile care ţineau de el, în număr de şaizeci. Toate aceste cetăţi erau ale fiilor lui Machir, tatăl lui Galaad.
 • 24 După ce a murit Heţron, Caleb a intrat la Efrata, femeia lui Heţron, tatăl său, care a născut pe Aşur, tatăl lui Tecoa.
 • 25 Fiii lui Ierahmeel, întâiul născut al lui Heţron, sunt: întâiul născut Ram, după el Vuna, Oren, Oţem şi Ahia.
 • 26 Ierahmeel a mai avut şi altă femeie, cu numele Atara; aceasta este mama lui Onan.
 • 27 Fiii lui Ram, întâiul născut al lui Ierahmeel, sunt: Maaţ, Iamin şi Echer.
 • 28 Fiii lui Onan au fost: Şamai şi Iada. Fiii lui Şamai au fost: Nadab şi Abişur.
 • 29 Numele femeii lui Abişur era Abihail şi aceasta i-a născut pe Ahban şi pe Molid.
 • 30 Fiii lui Nadab au fost: Seled şi Efraim. Dar Seled a murit fără copii.
 • 31 Fiul lui Efraim a fost Işei, iar fiul lui Işei a fost Şeşan; iar fiul lui Şeşan a fost Ahlai.
 • 32 Fiii lui Iada, fratele lui Şamai, au fost Ieter şi Ionatan. Ieter a murit fără copii.
 • 33 Fiii lui Ionatan au fost: Pelet şi Zaza. Aceştia sunt fiii lui Ierahmeel.
 • 34 Şeşan n-a avut fii, ci numai fiice. Şeşan avea un rob egiptean, cu numele Iarha.
 • 35 Şeşan a dat pe o fată sa lui Iarha, robul său, de femeie şi ea a născut pe Atai.
 • 36 Atai a avut de fiu pe Natan, iar lui Natan i s-a născut Zabad.
 • 37 Lui Zabad i s-a născut Eflal, iar lui Eflal i s-a născut Obed.
 • 38 Lui Obed i s-a născut Iehu, iar lui Iehu i s-a născut Azaria.
 • 39 Lui Azaria i s-a născut Heleţ, iar lui Heleţ i s-a născut Eleasa.
 • 40 Lui Eleasa i s-a născut Sismai, iar lui Sismai i s-a născut Şalum.
 • 41 Şalum a avut de fiu pe Iecamia, iar Iecamia pe Elişama.
 • 42 Fiul lui Caleb, fratele lui Ierahmeel, era Meşa, întâiul său născut, tatăl lui Zif. Acesta a avut ca fiu pe Mareşa, tatăl lui Hebron.
 • 43 Fiii lui Hebron sunt: Core, Tapuah, Rechem şi Şema.
 • 44 Lui Şema i s-a născut Raham tatăl lui Iorchean, iar lui Rechem i s-a născut Şamai.
 • 45 Fiul lui Şamai a fost Maon, iar Maon este tatăl lui Bet-Ţur.
 • 46 Şi Efa, concubina lui Caleb, a născut pe Haran, Moţa şi Gazez; iar Haran a fost tatăl lui Gazez.
 • 47 Fiii lui Iahdai sunt: Reghem, Iotan, Gheşan, Pelet, Efa şi Şaaf.
 • 48 Concubina lui Caleb, Maaca, a născut pe Şeber şi pe Tirhana;
 • 49 Tot ea a născut pe Şaaf, tatăl Madmanei, pe Şeva, tatăl Macbenei şi tatăl Ghibeii. Fiica lui Caleb este Acsa.
 • 50 Aceştia au fost fiii lui Caleb. Fiul lui Hur, întâiul născut al Efratei a fost Şobal, tatăl lui Chiriat-Iearim;
 • 51 Salma, tatăl lui Betleem; Haref, tatăl lui Betgader.
 • 52 Şobal, tatăl Chiriat-Iearimului a avut fii pe Haroe, Haţi şi Hamenuhot.
 • 53 Familiile Chiriat-Iearimului sunt: Itrienii, Putienii, Şumatienii şi Mişraenii. Din acestea se trag Ţoreenii şi Eştauleenii.
 • 54 Fiii lui Salma sunt: Betleem, Netofatiţii, Atrot-Bet-Ioab, jumătate din Manahteni, Ţoareni,
 • 55 Familiile Soferiţilor, care trăiau în Iabeţ, Tiratiţii, Şimatiţii, Sucatiţii. Aceştia sunt Chineenii, care se trag din Hamat, tatăl casei lui Recab.