Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 16

Cântarea lui David şi rânduiala slujbei dumnezeieşti.

 • 1 Astfel au adus chivotul lui Dumnezeu şi l-au aşezat în mijlocul cortului pe care-l făcuse David pentru el şi au înălţat lui Dumnezeu arderi de tot şi jertfe de pace.
 • 2 După ce David a isprăvit de adus arderile de tot şi jertfele de pace, a binecuvântat poporul în numele Domnului,
 • 3 Şi a împărţit tuturor Israeliţilor, femei şi bărbaţi, câte o pâine şi câte o bucăţică de carne şi câte o turtă de struguri.
 • 4 Apoi a pus la slujbă înaintea chivotului Domnului din leviţi, ca să preaslăvească, să mulţumească şi să preaînalţe pe Domnul Dumnezeul lui Israel, şi anume:
 • 5 Pe Asaf, căpetenie; al doilea după el a pus pe Zaharia; apoi urmau Uziel, Şemiramot, Iehiel, Matitia, Eliab, Benaia, Obed-Edom şi Ieiel cu psaltirioane şi harpe, iar Asaf cânta din ţimbale.
 • 6 A pus de asemenea pe preoţii Benaia şi Oziel să sune necontenit din trâmbiţe înaintea chivotului legământului lui Dumnezeu.
 • 7 În această zi David, pentru întâia oară, a dat, prin Asaf şi fraţii lui, următorul psalm de laudă Domnului:
 • 8 "Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui!
 • 9 Cântaţi, cântaţi în cinstea Lui! Spuneţi toate minunile Lui!
 • 10 Lăudaţi-vă cu numele Lui cel sfânt! Să se bucure inima celor ce-L caută pe El!
 • 11 Alergaţi la Domnul şi la ajutorul Lui; căutaţi pururea faţa Lui!
 • 12 Neamul lui Israel, sluga Lui, fiii lui Iacov, aleşii Lui,
 • 13 Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, de semnele Lui şi de judecăţile gurii Lui!
 • 14 Căci El este Domnul Dumnezeul nostru şi dreptatea Lui este peste tot pământul.
 • 15 Aduceţi-vă aminte de aşezământul Lui, de făgăduinţa dată pentru mii de neamuri.
 • 16 De legământul făcut cu Avraam şi de jurământul Său către Isaac,
 • 17 Jurământ pus ca o lege pentru Iacov, şi ca un legământ veşnic pentru Israel,
 • 18 Zicând: ţie-ţi voi da pământul Canaan, ca partea voastră de moştenire.
 • 19 Ei atunci erau puţini la număr şi neînsemnaţi, şi străini în ţara aceasta.
 • 20 Şi treceau de la popor la popor şi dintr-o împărăţie la altă împărăţie.
 • 21 Dar El n-a lăsat pe nimeni să-i apese, şi a pedepsit regi pentru ei, zicând:
 • 22 Nu vă atingeţi de unşii Mei şi proorocilor Mei să nu le faceţi rău.
 • 23 Cântaţi Domnului tot pământul, binevestiţi din zi în zi izbăvirea Lui!
 • 24 Vestiri păgânilor slava Lui, spuneţi la toate popoarele minunile Lui!
 • 25 Că mare este Domnul şi vrednic de laudă şi mai înfricoşat decât toţi dumnezeii.
 • 26 Că toţi dumnezeii păgânilor sunt nimic, iar Domnul a făcut cerurile.
 • 27 Înaintea Lui este strălucire şi măreţie, putere şi bucurie în locaşul Lui cel sfânt.
 • 28 Daţi Domnului, neamuri păgâne, daţi Domnului slavă şi cinste!
 • 29 Daţi Domnului slavă pentru numele Lui; aduceţi-vă darul, mergeţi înaintea feţei Lui, închinaţi-vă Domnului în podoabele sfinţeniei Lui!
 • 30 Să tremure înaintea Lui tot pământul, că El a întemeiat lumea şi nu se va clătina.
 • 31 Să se bucure cerurile şi să prăznuiască pământul, iar printre popoare să se spună: Domnul este Împărat!
 • 32 Să se zguduie marea şi toate cele din ea; câmpia şi toate cele de pe ea să se veselească!
 • 33 Să dănţuiască împreună toţi copacii dumbrăvii înaintea feţei Domnului, că vine să judece pământul.
 • 34 Lăudaţi pe Domnul, că în veac este mila Lui!
 • 35 Ziceţi: Izbăveşte-ne pe noi, Dumnezeule, Izbăvitorul nostru! Adună-ne şi ne izbăveşte de prin popoare, ca să slăvim sfânt numele Tău şi să ne lăudăm cu slava Ta!
 • 36 Binecuvântat fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veac în veac!" Şi tot poporul a zis: "Amin! Aliluia!"
 • 37 Şi a lăsat David acolo, înaintea chivotului legământului Domnului, pe Asaf şi pe fraţii lui, ca să slujească ei înaintea chivotului neîncetat, în fiecare zi;
 • 38 Pe Obed-Edom şi pe fraţii lui, şaizeci şi opt de oameni; pe Obed-Edom, fiul lui Iedutun şi pe Hosa, i-a lăsat uşieri.
 • 39 Iar pe preotul Ţadoc şi pe ceilalţi preoţi, fraţii săi, i-a pus înaintea locaşului Domnului, cel de pe înălţimea din Ghibeon,
 • 40 Ca să înalţe arderi de tot Domnului pe jertfelnicul arderilor de tot neîncetat, dimineaţa şi seara, pentru toate cele scrise în legea Domnului, pe care El le-a poruncit lui Israel.
 • 41 Şi cu ei a lăsat pe Heman, pe Iedutun şi pe ceilalţi aleşi, care au fost numiţi pe nume, ca să slăvească pe Domnul, că în veac este mila Lui.
 • 42 Împreună cu ei, Heman şi Iedutun preaslăveau pe Dumnezeu, cântând din trâmbiţe şi felurite instrumente muzicale; pe fiii lui Iedutun i-a pus la poartă.
 • 43 Apoi s-a dus tot poporul, fiecare la casa sa. De asemenea s-a întors şi David, ca să binecuvânteze casa sa.