Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 11

David rege.

 • 1 După aceea s-au adunat toţi Israeliţii la David în Hebron zicând: "Iată noi suntem oasele tale şi carnea ta.
 • 2 Şi mai înainte, când Saul era încă rege, tu ai povăţuit pe Israel la război şi l-ai adus teafăr înapoi şi Domnul Dumnezeul tău ţi-a spus: Tu vei paşte pe poporul Meu Israel şi tu vei fi povăţuitorul poporului Meu Israel".
 • 3 Şi au venit toate căpeteniile lui Israel la rege în Hebron şi a încheiat cu ei David legământ în Hebron înaintea fetei Domnului; şi au uns pe David de rege peste Israel, după cuvântul Domnului care fusese prin Samuel.
 • 4 Apoi s-a dus David şi tot Israelul la Ierusalim, adică la Iebus. Acolo însă erau Iebuseii, locuitorii tării aceleia.
 • 5 şi au zis locuitorii Iebusului către David: "Nu vei intra aici!" Dar David a luat cetatea Sionului. Aceasta este cetatea lui David.
 • 6 Apoi a zis David: "Cine va lovi cel dintâi pe Iebuseu, acela va fi cap şi căpetenie peste oştire". Şi s-a sculat înainte de toţi Ioab, fiul Ţeruiei, şi s-a făcut căpetenie.
 • 7 David a locuit în cetatea aceea şi ea s-a şi numit cetatea lui David.
 • 8 El a zidit cetatea împrejur, începând de la Milo, iar Ioab a reînnoit celelalte părţi ale cetăţii.
 • 9 După aceea a propăşit David şi s-a ridicat din ce în ce mai mult şi Domnul Savaot era cu. el.
 • 10 Iată cei mai de seamă dintre puternicii lui David, care s-au luptat tare împreună cu el, în domnia lui, împreună cu tot Israelul, ca să întărească domnia lui asupra lui Israel, după cuvântul Domnului.
 • 11 Şi iată numărul vitejilor pe care i-a avut David: Iaşobeam (Ioşeb-Başebet), fiul lui Hacmoni, cel mai de seamă între cei treizeci; el şi-a ridicat suliţa asupra a trei sute de oameni şi i-a ucis dintr-o dată.
 • 12 După el vine Eleazar, fiul lui Dodo Ahohitul, unul din cei trei viteji.
 • 13 Acesta a fost cu David la Pasdamim, unde se adunaseră Filistenii pentru război. Acolo, parte din câmp era semănat cu orz şi Israeliţii au fugit de Filisteni;
 • 14 Dar ei au stat în mijlocul câmpului, l-au apărat şi au înfrânt pe Filisteni şi le-a dăruit Domnul biruinţă mare.
 • 15 Trei din cele treizeci de căpetenii s-au coborât pe stâncă la David, în peştera Adulam, când tabăra Filistenilor era aşezată în valea Refaim.
 • 16 David atunci era la loc întărit, iar oştirea de întărire a Filistenilor era atunci în Betleem.
 • 17 Şi a dorit David şi a zis: "Cine mă va adăpa cu apă din fântâna Betleemului care este la poartă?"
 • 18 Atunci aceşti trei au străbătut prin tabăra Filistenilor, au scos apă din fântâna Betleemului cea de la poartă şi au luat-o şi au dus-o lui David. Dar David n-a voit să o bea şi a vărsat-o înaintea Domnului,
 • 19 Zicând: "Să mă ferească Dumnezeu să fac eu aceasta! Aş putea să beau eu sângele celor care s-au dus acolo cu primejduirea vieţii lor? Căci cu primejduirea vieţii lor au adus-o!" Şi n-a vrut să o bea. Iată ce au făcut aceşti trei viteji.
 • 20 Şi Abişai, fratele lui Ioab, era căpetenia celor trei; el a rănit deodată cu suliţa trei sute de oameni şi era vestit între cei trei.
 • 21 El era mai strălucit decât cei treizeci şi le era căpetenie, dar cu ceilalţi trei nu era deopotrivă.
 • 22 Benaia, fiul lui Iehoiada, bărbat viteaz, mare după fapte, era din Cabţeel; el a ucis doi fii ai lui Ariel Moabitul şi s-a coborât într-o groapă şi a ucis un leu pe o vreme cu zăpadă.
 • 23 Tot el a ucis un egiptean, un om cu statură de cinci coţi, care avea în mână o suliţă, ca un sul de la războiul de ţesut; el s-a dus la el cu toiagul, i-a smuls suliţa din mână şi l-a ucis cu suliţa lui.
 • 24 Iată ce a făcut Benaia, fiul lui Iehoiada, care era în cinste la cei trei viteji.
 • 25 El era mai vestit decât cei treizeci, dar cu cei trei nu era deopotrivă şi David l-a pus cel mai de aproape împlinitor al poruncilor sale.
 • 26 Iar dintre oştenii cei mai de seamă erau: Asael, fratele lui Ioab; Elhanan, fiul lui Dodo, din Betleem;
 • 27 Şamot din Haror; Heleţ din Pelon;
 • 28 Ira, fiul lui Icheş din Tecoa; Abiezer din Anatot;
 • 29 Sibecai Huşateul, Ilai din Ahoh;
 • 30 Maharai din Netofat, Heled, fiul lui Baana din Netofat,
 • 31 Itai, fiul lui Ribai, din Ghibeea lui Veniamin; Benaia din Piraton
 • 32 Hurai din Nahali-Gaaş; Abiel din Araba;
 • 33 Azmavet din Bahurim; Eliahba din Şaalbon;
 • 34 Fiii lui Haşem din Ghizon: Ionatan, fiul lui Şaghi din Harar;
 • 35 Ahiam, fiul lui Sacar din Harar; Elifelet, fiul lui Uri.
 • 36 Hefer din Mechera, Ahia din Pelon,
 • 37 Heţro din Carmel, Naarai, fiul lui Ezbai;
 • 38 Ioil, fratele lui Natan; Mibhar, fiul lui Hagri;
 • 39 Ţelec Amonitul; Nahrai din Beerot, purtătorul de arme al lui Ioab, fiul Ţeruiei,
 • 40 Ira din Iatir, Gareb din Iatir;
 • 41 Urie Heteul; Zabad, fiul lui Ahlai;
 • 42 Adina, fiul lui Şiza Rubenitul, căpetenia Rubeniţilor care avea sub el treizeci de inşi,
 • 43 Hanan, fiul lui Maaca; Iosafat din Mitni,
 • 44 Uzia din Aştarot; Şama şi Iehiel, fiii lui Hotam din Aroer,
 • 45 Iediael, fiul lui Şimri şi Ioha, fratele lui Tiţitul,
 • 46 Eliel din Mahavim, Ieribai şi Ioşavia, fiii lui Elnaam şi Itma Moabitul,
 • 47 Eliel, Obed şi Iaasiel din Meţoba.