Cartea întâia Paralipomena (întâia a Cronicilor) | Capitolul 1

Neamul patriarhilor până la Iacov.

 • 1 Adam, Set, Enos;
 • 2 Chenan, Mahalaleel, Iared;
 • 3 Enoh, Matusalem, Lameh;
 • 4 Noe, Sem, Ham şi Iafet.
 • 5 Fiii lui Iafet: Gomer, Magog, Madai, Iavan, Elişa, Tubal, Meşec şi Tiras.
 • 6 Fiii lui Gomer: Aşchenaz, Rifat şi Togarma.
 • 7 Fiii lui Iavan: Elişa, Tarşiş, Chitim şi Dodanim.
 • 8 Fiii lui Ham: Cuş, Miţraim, Put şi Canaan.
 • 9 Fiii lui Cuş: Seba, Havila, Savta Rama şi Sabteca. Fiii lui Rama: Şeba şi Dedan.
 • 10 Lui Cuş i s-a mai născut de asemenea şi Nimrod. Acesta a început să fie puternic pe pământ.
 • 11 Lui Miţraim i s-a născut: Ludim, Anamim, Lehabim, Naftuhim,
 • 12 Patrusim, Casluhim, din care se trag Filistenii şi Caftorim.
 • 13 Lui Canaan i s-au născut: Sidon, întâiul său născut şi Het,
 • 14 Iebuseu, Amoreu, Ghergheseu,
 • 15 Heveu, Archeu, Sineu,
 • 16 Arvadeu, Ţemareu şi Hamateu.
 • 17 Fiii lui Sem: Elam, Asur, Arpaxad, Lud şi Aram. Fiii lui Aram: Ut, Hul, Gheter şi Meşec.
 • 18 Lui Arpaxad i s-a născut Cainan, lui Cainan i s-a născut Şelah, lui Şelah i s-a născut Eber.
 • 19 Lui Eber i s-au născut doi fii: numele unuia era Peleg, pentru că în zilele lui s-a împărţit ţara; iar numele fratelui său era Ioctan.
 • 20 Lui Ioctan i s-au născut: Almodad, Şelef, Haţarmavet, Iarah,
 • 21 Hadoram, Uzal, Dicla,
 • 22 Ebal, Abimael, Şeba,
 • 23 Ofir, Havila şi Iobab. Toţi aceştia sunt fiii lui Ioctan.
 • 24 Iar fiii lui Sim sunt: Arpaxad, Cainan, Selah,
 • 25 Eber, Peleg, Reu,
 • 26 Serug, Nahor, Terah
 • 27 Şi Avram, adică Avraam.
 • 28 Fiii lui Avraam sunt Isaac şi Ismael.
 • 29 Iată spiţa neamului lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, apoi: Chedar, Adbeel, Mibsam,
 • 30 Mişma, Duma, Maşa, Hadad, Tema,
 • 31 Ietur, Nafiş şi Chedma. Aceştia sunt fiii lui Ismael.
 • 32 Fiii Cheturei, ţiitoarea lui Avraam. Ea a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah. Fiii lui Iocşan sunt: Şeba şi Dedan. Fiii lui Dedan sunt: Raguel, Navdeel, Aşurim, Letuşim şi Leumim.
 • 33 Fiii lui Madian sunt: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Toţi aceştia sunt fiii Cheturei.
 • 34 Lui Avraam i s-a născut Isaac. Fiii lui Isaac sunt: Isav şi Israel.
 • 35 Fiii lui Isav sunt: Elifaz, Raguel, Ieuş, Ialam şi Core.
 • 36 Fiii lui Elifaz sunt: Teman, Omar, Ţefi, Gatam, Chenaz; iar Temna, concubina lui Elifaz, i-a născut pe Amalec.
 • 37 Fiii lui Raguel sunt: Nahat, Zerah, Şama şi Miza.
 • 38 Fiii lui Seir sunt: Lotan, Şobal, Ţibeon, Ana, Dişon, Eţer şi Dişan.
 • 39 Fiii lui Lotan sunt: Hori şi Heman; iar sora lui Lotan se numea Timna.
 • 40 Fiii lui Şobal sunt: Alvan, Manahat, Ebal, Şefo şi Onam. Fiii lui Ţibeon sunt: Aia şi Ana.
 • 41 Fiii lui Ana sunt: Dişon şi Olibama; fiii lui Dişon sunt: Hemdan, Eşban, Itran şi Cheran.
 • 42 Fiii lui Eţer sunt: Bilhan, Zaavan şi Acan; fiii lui Dişan sunt: Uţ şi Aran.
 • 43 Aceştia sunt regii care au domnit în pământul Edom, înainte de a se ridica rege, peste fiii lui Israel, Bela, fiul lui Beor, cetatea căruia se numea Dinhaba.
 • 44 Murind Bela, după el a fost făcut rege Iobab, fiul lui Zerah din Boţra.
 • 45 După moartea lui Iobab s-a făcut rege Huşam, în ţara Temaniţilor.
 • 46 Murind Huşam, s-a făcut rege după el Hadad, fiul lui Bedad, care a lovit pe Madianiţi în câmpia Moabului. Oraşul lui se numea Avit.
 • 47 Murind Hadad, s-a făcut rege după el Şamla, din Masreca;
 • 48 Murind Şamla, s-a făcut rege după el Şaul, din Rehobotul cel de lângă râu.
 • 49 Murind Şaul, s-a făcut rege după el Baal-Hanan, fiul lui Acbor.
 • 50 Murind Baal-Hanan, s-a făcut rege după el Hadad. Numele cetăţii lui era Pau, iar numele femeii lui era Mehetabeel, fiica lui Matred, fiica lui Mezahab.
 • 51 Murind Hadad, au urmat căpetenii peste Edom: căpetenia Timna, căpetenia Alia, căpetenia Ietet,
 • 52 Căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon,
 • 53 Căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar,
 • 54 Căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile Edomului.