Sfânta Evanghelie după Matei | Capitolul 17

Schimbarea la faţă. Vindecarea lunaticului. A doua vestire a Patimilor. Darea pentru Templu.

 • 1 Şi după şase zile, Iisus a luat cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus într-un munte înalt, de o parte.
 • 2 Şi S-a schimbat la faţă, înaintea lor, şi a strălucit faţa Lui ca soarele, iar veşmintele Lui s-au făcut albe ca lumina.
 • 3 Şi iată, Moise şi Ilie s-au arătat lor, vorbind cu El.
 • 4 Şi, răspunzând, Petru a zis lui Iisus: Doamne, bine este să fim noi aici; dacă voieşti, voi face aici trei colibe: Ţie una, şi lui Moise una, şi lui Ilie una.
 • 5 Vorbind el încă, iată un nor luminos i-a umbrit pe ei, şi iată glas din nor zicând: "Acesta este Fiul Meu Cel iubit, în Care am binevoit; pe Acesta ascultaţi-L".
 • 6 Şi, auzind, ucenicii au căzut cu faţa la pământ şi s-au spăimântat foarte.
 • 7 Şi Iisus S-a apropiat de ei, şi, atingându-i, le-a zis: Sculaţi-vă şi nu vă temeţi.
 • 8 Şi, ridicându-şi ochii, nu au văzut pe nimeni, decât numai pe Iisus singur.
 • 9 Şi pe când se coborau din munte, Iisus le-a poruncit, zicând: Nimănui să nu spuneţi ceea ce aţi văzut, până când Fiul Omului Se va scula din morţi.
 • 10 Şi ucenicii L-au întrebat, zicând: Pentru ce dar zic cărturarii că trebuie să vină mai întâi Ilie?
 • 11 Iar El, răspunzând, a zis: Ilie într-adevăr va veni şi va aşeza la loc toate.
 • 12 Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit; aşa şi Fiul Omului va pătimi de la ei.
 • 13 Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a vorbit despre Ioan Botezătorul.
 • 14 Şi mergând ei spre mulţime, s-a apropiat de El un om, căzându-I în genunchi,
 • 15 Şi zicând: Doamne, miluieşte pe fiul meu că este lunatic şi pătimeşte rău, căci adesea cade în foc şi adesea în apă.
 • 16 Şi l-am dus la ucenicii Tăi şi n-au putut să-l vindece.
 • 17 Iar Iisus, răspunzând, a zis: O, neam necredincios şi îndărătnic, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi pe voi? Aduceţi-l aici la Mine.
 • 18 Şi Iisus l-a certat şi demonul a ieşit din el şi copilul s-a vindecat din ceasul acela.
 • 19 Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, I-au zis de o parte: De ce noi n-am putut să-l scoatem?
 • 20 Iar Iisus le-a răspuns: Pentru puţina voastră credinţă. Căci adevărat grăiesc vouă: Dacă veţi avea credinţă în voi cât un grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo, şi se va muta; şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă.
 • 21 Dar acest neam de demoni nu iese decât numai cu rugăciune şi cu post.
 • 22 Pe când străbăteau Galileea, Iisus le-a spus: Fiul Omului va să fie dat în mâinile oamenilor.
 • 23 Şi-L vor omorî, dar a treia zi va învia. Şi ei s-au întristat foarte!
 • 24 Venind ei în Capernaum, s-au apropiat de Petru cei ce strâng darea (pentru Templu) şi i-au zis: Învăţătorul vostru nu plăteşte darea?
 • 25 Ba, da! - a zis el. Dar intrând în casă, Iisus i-a luat înainte, zicând: Ce ţi se pare, Simone? Regii pământului de la cine iau dări sau bir? De la fiii lor sau de la străini?
 • 26 El I-a zis: De la străini. Iisus i-a zis: Aşadar, fiii sunt scutiţi.
 • 27 Ci ca să nu-i smintim pe ei, mergând la mare, aruncă undiţa şi peştele care va ieşi întâi, ia-l, şi, deschizându-i gura, vei găsi un statir (un ban de argint). Ia-l şi dă-l lor pentru Mine şi pentru tine.