Sfânta Evanghelie după Marcu | Capitolul 15

Iisus înaintea lui Pilat. Judecata şi osânda. Cununa de spini. Răstignirea şi înmormântarea.

 • 1 Şi îndată dimineaţa, arhiereii, ţinând sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul şi legând pe Iisus, L-au dus şi L-au predat lui Pilat.
 • 2 Şi L-a întrebat Pilat: Tu eşti regele iudeilor? Iar El, răspunzând, i-a zis: Tu zici.
 • 3 Iar arhiereii Îl învinuiau de multe.
 • 4 Iar Pilat L-a întrebat: Nu răspunzi nimic? Iată câte spun împotriva Ta.
 • 5 Dar Iisus nimic n-a mai răspuns, încât Pilat se mira.
 • 6 Iar la sărbătoarea Paştilor, le elibera un întemniţat pe care-l cereau ei.
 • 7 Şi era unul cu numele Baraba închis împreună cu nişte răzvrătiţi, care în răscoală săvârşiseră ucidere.
 • 8 Şi mulţimea, venind sus, a început să ceară lui Pilat să le facă precum obişnuia pentru ei.
 • 9 Iar Pilat le-a răspuns, zicând: Voiţi să vă eliberez pe regele iudeilor?
 • 10 Fiindcă ştia că arhiereii Îl dăduseră în mâna lui din invidie.
 • 11 Dar arhiereii au aţâţat mulţimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba.
 • 12 Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: Ce voi face deci cu cel despre care ziceţi că este regele iudeilor?
 • 13 Ei iarăşi au strigat: Răstigneşte-L!
 • 14 Iar Pilat le-a zis: Dar ce rău a făcut? Iar ei mai mult strigau: Răstigneşte-L!
 • 15 Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus, biciuindu-L, L-a dat ca să fie răstignit.
 • 16 Iar ostaşii L-au dus înăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta.
 • 17 Şi L-au îmbrăcat în purpură şi, împletindu-I o cunună de spini, I-au pus-o pe cap.
 • 18 Şi au început să se plece în faţa Lui, zicând: Bucură-Te regele iudeilor!
 • 19 Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi, căzând în genunchi, I se închinau.
 • 20 Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească.
 • 21 Şi au silit pe un trecător, care venea din ţarină, pe Simon Cirineul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, ca să ducă crucea Lui.
 • 22 Şi L-au dus la locul zis Golgota, care se tălmăceşte "locul Căpăţânii".
 • 23 Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n-a luat.
 • 24 Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui, aruncând sorţi pentru ele, care ce să ia.
 • 25 Iar când L-au răstignit, era ceasul al treilea.
 • 26 Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor.
 • 27 Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui.
 • 28 Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit.
 • 29 Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau, clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti.
 • 30 Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi, coborându-Te de pe cruce!
 • 31 De asemenea şi arhiereii, batjocorindu-L între ei, împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alţii a mântuit, dar pe Sine nu poate să Se mântuiască!
 • 32 Hristos, regele lui Israel, să Se coboare de pe cruce, ca să vedem şi să credem. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau.
 • 33 Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea.
 • 34 Şi la al nouălea ceas, a strigat Iisus cu glas mare: Eloi, Eloi, lama sabahtani?, care se tălmăceşte: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-ai părăsit?
 • 35 Iar unii din cei ce stăteau acolo, auzind, ziceau: Iată, îl strigă pe Ilie.
 • 36 Şi, alergând, unul a înmuiat un burete în oţet, l-a pus într-o trestie şi I-a dat să bea, zicând: Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie ca să-L coboare.
 • 37 Iar Iisus, scoţând un strigăt mare, Şi-a dat duhul.
 • 38 Şi catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos.
 • 39 Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că astfel Şi-a dat duhul, a zis: Cu adevărat omul acesta era Fiul lui Dumnezeu!
 • 40 Şi erau şi femei care priveau de departe; între ele: Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel Mic şi a lui Iosi, şi Salomeea,
 • 41 Care, pe când era El în Galileea, mergeau după El şi Îi slujeau, şi multe altele care se suiseră cu El la Ierusalim.
 • 42 Şi făcându-se seară, fiindcă era vineri, care este înaintea sâmbetei,
 • 43 Şi venind Iosif cel din Arimateea, sfetnic ales, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu, şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.
 • 44 Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi, chemând pe sutaş, l-a întrebat dacă a murit de mult.
 • 45 Şi aflând de la sutaş, a dăruit lui Iosif trupul.
 • 46 Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă, şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
 • 47 Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosi, priveau unde L-au pus.