Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 12

Despre darurile duhovniceşti şi despre dreapta lor întrebuinţare.

 • 1 Iar cât priveşte darurile duhovniceşti nu vreau, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă.
 • 2 Ştiţi că, pe când eraţi păgâni, vă duceaţi la idolii cei muţi, ca şi cum eraţi mânaţi.
 • 3 De aceea, vă fac cunoscut că precum nimeni, grăind în Duhul lui Dumnezeu, nu zice: Anatema fie Iisus! - tot aşa nimeni nu poate să zică: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt.
 • 4 Darurile sunt felurite, dar acelaşi Duh.
 • 5 Şi felurite slujiri sunt, dar acelaşi Domn.
 • 6 Şi lucrările sunt felurite, dar este acelaşi Dumnezeu, care lucrează toate în toţi.
 • 7 Şi fiecăruia se dă arătarea Duhului spre folos.
 • 8 Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, cuvântul cunoştinţei.
 • 9 Şi unuia i se dă întru acelaşi Duh credinţă, iar altuia, darurile vindecărilor, întru acelaşi Duh;
 • 10 Unuia faceri de minuni, iar altuia proorocie; unuia deosebirea duhurilor, iar altuia feluri de limbi şi altuia tălmăcirea limbilor.
 • 11 Şi toate acestea le lucrează unul şi acelaşi Duh, împărţind fiecăruia deosebi, după cum voieşte.
 • 12 Căci precum trupul unul este, şi are mădulare multe, iar toate mădularele trupului, multe fiind, sunt un trup, aşa şi Hristos.
 • 13 Pentru că într-un Duh ne-am botezat noi toţi, ca să fim un singur trup, fie iudei, fie elini, fie robi, fie liberi, şi toţi la un Duh ne-am adăpat.
 • 14 Căci şi trupul nu este un mădular, ci multe.
 • 15 Dacă piciorul ar zice: Fiindcă nu sunt mână nu sunt din trup, pentru aceasta nu este el din trup?
 • 16 Şi urechea dacă ar zice: Fiindcă nu sunt ochi, nu fac parte din trup, - pentru aceasta nu este ea din trup?
 • 17 Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Şi dacă ar fi tot auz, unde ar fi mirosul?
 • 18 Dar acum Dumnezeu a pus mădularele, pe fiecare din ele, în trup, cum a voit.
 • 19 Dacă toate ar fi un singur mădular, unde ar fi trupul?
 • 20 Dar acum sunt multe mădulare, însă un singur trup.
 • 21 Şi nu poate ochiul să zică mâinii: N-am trebuinţă de tine; sau, iarăşi capul să zică picioarelor: N-am trebuinţă de voi.
 • 22 Ci cu mult mai mult mădularele trupului, care par a fi mai slabe, sunt mai trebuincioase.
 • 23 Şi pe cele ale trupului care ni se par că sunt mai de necinste, pe acelea cu mai multă evlavie le îmbrăcăm; şi cele necuviincioase ale noastre au mai multă cuviinţă.
 • 24 Iar cele cuviincioase ale noastre n-au nevoie de acoperământ. Dar Dumnezeu a întocmit astfel trupul, dând mai multă cinste celui căruia îi lipseşte,
 • 25 Ca să nu fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele.
 • 26 Şi dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună; şi dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună.
 • 27 Iar voi sunteţi trupul lui Hristos şi mădulare (fiecare) în parte.
 • 28 Şi pe unii i-a pus Dumnezeu, în Biserică: întâi apostoli, al doilea prooroci, al treilea învăţători; apoi pe cei ce au darul de a face minuni; apoi darurile vindecărilor, ajutorările, cârmuirile, felurile limbilor.
 • 29 Oare toţi sunt apostoli? Oare toţi sunt prooroci? Oare toţi învăţători? Oare toţi au putere să săvârşească minuni?
 • 30 Oare toţi au darurile vindecărilor? Oare toţi vorbesc în limbi? Oare toţi pot să tălmăcească?
 • 31 Râvniţi însă la darurile cele mai bune. Şi vă arăt încă o cale care le întrece pe toate: