Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 3

Toţi oamenii, fără osebire, sunt păcătoşi.

 • 1 Care este deci întâietatea iudeului şi folosul tăierii împrejur?
 • 2 Este mare în toate privinţele. Întâi, pentru că lor li s-au încredinţat cuvintele lui Dumnezeu.
 • 3 Căci ce este dacă unii n-au crezut? Oare necredinţa lor va nimici credincioşia lui Dumnezeu?
 • 4 Nicidecum! Ci Dumnezeu se vădeşte în adevărul Său, pe când tot omul întru minciună, precum este scris: "Drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu".
 • 5 Iar dacă nedreptatea noastră învederează dreptatea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva este nedrept Dumnezeu care aduce mânia? - Ca om vorbesc.
 • 6 Nicidecum! Căci atunci cum va judeca Dumnezeu lumea?
 • 7 Căci dacă adevărul lui Dumnezeu, prin minciuna mea, a prisosit spre slava Lui, pentru ce dar mai sunt şi eu judecat ca păcătos?
 • 8 Şi de ce n-am face cele rele, ca să vină cele bune, precum suntem huliţi şi precum spun unii că zicem noi? Osânda aceasta este dreaptă.
 • 9 Dar ce? Avem noi vreo precădere? Nicidecum. Căci am învinuit mai înainte şi pe iudei, şi pe elini, că toţi sunt sub păcat,
 • 10 După cum este scris: "Nu este drept nici unul;
 • 11 Nu este cel ce înţelege, nu este cel ce caută pe Dumnezeu.
 • 12 Toţi s-au abătut, împreună, netrebnici s-au făcut. Nu este cine să facă binele, nici măcar unul nu este.
 • 13 Mormânt deschis este gâtlejul lor; viclenii vorbit-au cu limbile lor; venin de viperă este sub buzele lor;
 • 14 Gura lor e plină de blestem şi amărăciune;
 • 15 Iuţi sunt picioarele lor să verse sânge;
 • 16 Pustiire şi nenorocire sunt în drumurile lor;
 • 17 Şi calea păcii ei nu au cunoscut-o;
 • 18 Nu este frică de Dumnezeu înaintea ochilor lor".
 • 19 Dar ştim că cele câte zice Legea le spune celor care sunt sub Lege, ca orice gură să fie închisă şi ca toată lumea să fie vinovată înaintea lui Dumnezeu.
 • 20 Pentru că din faptele Legii nici un om nu se va îndrepta înaintea Lui, căci prin Lege vine cunoştinţa păcatului.
 • 21 Dar acum, în afară de Lege, s-a arătat dreptatea lui Dumnezeu, fiind mărturisită de Lege şi de prooroci.
 • 22 Dar dreptatea lui Dumnezeu vine prin credinţa în Iisus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred, căci nu este deosebire.
 • 23 Fiindcă toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu;
 • 24 Îndreptându-se în dar cu harul Lui, prin răscumpărarea cea în Hristos Iisus.
 • 25 Pe Care Dumnezeu L-a rânduit (jertfă de) ispăşire, prin credinţa în sângele Lui, ca să-Şi arate dreptatea Sa, pentru iertarea păcatelor celor mai înainte făcute,
 • 26 Întru îngăduinţa lui Dumnezeu - ca să-Şi arate dreptatea Sa, în vremea de acum, spre a fi El Însuşi drept, şi îndreptând pe cel ce trăieşte din credinţa în Iisus.
 • 27 Deci, unde este pricina de laudă? A fost înlăturată. Prin care Lege? Prin Legea faptelor? Nu, ci prin Legea credinţei.
 • 28 Căci socotim că prin credinţă se va îndrepta omul, fără faptele Legii.
 • 29 Oare Dumnezeu este numai al iudeilor? Nu este El şi Dumnezeul păgânilor? Da, şi al păgânilor.
 • 30 Fiindcă este un singur Dumnezeu, Care va îndrepta din credinţă pe cei tăiaţi împrejur şi, prin credinţă, pe cei netăiaţi împrejur.
 • 31 Desfiinţăm deci noi Legea prin credinţă? Nicidecum! Dimpotrivă, întărim Legea.