Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 3

Hristos este mai presus decât Moise. Dacă neascultarea de Moise aduce pedeapsa, cu atât mai mult neascultarea de Hristos.

 • 1 Pentru aceea, fraţi sfinţi, părtaşi chemării cereşti, luaţi aminte la Apostolul şi Arhiereul mărturisirii noastre, la Iisus Hristos,
 • 2 Care credincios a fost Celui ce L-a rânduit, precum şi Moise în toată casa Lui.
 • 3 Pentru că Acesta (Iisus) S-a învrednicit de mai multă slavă decât Moise, după cum are mai multă cinste decât casa cel ce a zidit-o.
 • 4 Căci orice casă e zidită de către cineva, iar Ziditorul a toate este Dumnezeu.
 • 5 Moise a fost credincios în toată casa Domnului, ca o slugă, spre mărturia celor ce erau să fie descoperite în viitor,
 • 6 Iar Hristos a fost credincios ca Fiu peste casa Sa. Şi casa Lui suntem noi, numai dacă ţinem până la sfârşit cu neclintire, îndrăzneala mărturisirii şi lauda nădejdii noastre.
 • 7 De aceea, precum zice Duhul Sfânt: "Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui,
 • 8 Nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca la răzvrătire în ziua ispitirii din pustie,
 • 9 Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au încercat, şi au văzut faptele Mele, timp de patruzeci de ani.
 • 10 De aceea M-am mâniat pe neamul acesta şi am zis: Pururea ei rătăcesc cu inima şi căile Mele nu le-au cunoscut,
 • 11 Că M-am jurat în mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea!".
 • 12 Luaţi seama, fraţilor, să nu fie cumva, în vreunul din voi, o inimă vicleană a necredinţei, ca să vă depărteze de la Dumnezeul cel viu.
 • 13 Ci îndemnaţi-vă unii pe alţii, în fiecare zi, până ce putem să zicem: astăzi! ca nimeni dintre voi să nu se învârtoşeze cu înşelăciunea păcatului;
 • 14 Căci ne-am făcut părtaşi ai lui Hristos, numai dacă vom păstra temeinic, până la urmă, începutul stării noastre întru El,
 • 15 De vreme ce se zice: Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui, nu învârtoşaţi inimile voastre, ca la răzvrătire.
 • 16 Cine sunt cei care, auzind, s-au răzvrătit? Oare nu toţi care au ieşit din Egipt, prin Moise?
 • 17 Şi împotriva cui a ţinut mâine timp de patruzeci de ani? Au nu împotriva celor ce au păcătuit, ale căror oase au căzut în pustie?
 • 18 Şi cui S-a jurat că nu vor intra întru odihna Sa, decât numai celor ce au fost neascultători?
 • 19 Vedem dar că n-au putut să intre, din pricina necredinţei lor.