Noul Testament

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel

Capitolul 2

Epistola a doua către Timotei a Sfântului Apostol Pavel | Capitolul 2

Cununa celor ce se ostesc pentru Hristos. Cum trebuie să petreacă învăţătorii cei buni. Împotriva lui Imeneu şi a altor învăţători mincinoşi.

 • 1 Tu, deci, fiul meu, întăreşte-te în harul care e în Hristos Iisus,
 • 2 Şi cele ce ai auzit de la mine, cu mulţi martori de faţă, acestea le încredinţează la oameni credincioşi, care vor fi destoinici să înveţe şi pe alţii.
 • 3 Suferă împreună cu mine, ca un bun ostaş al lui Hristos Iisus.
 • 4 Nici un ostaş nu se încurcă cu treburile vieţii, ca să fie pe plac celui care strânge oaste.
 • 5 Iar când se luptă cineva, la jocuri, nu ia cununa, dacă nu s-a luptat după regulile jocului.
 • 6 Cuvine-se ca plugarul ce se osteneşte să mănânce el mai întâi din roade.
 • 7 Înţelege cele ce-ţi grăiesc, căci Domnul îţi va da pricepere în toate.
 • 8 Adu-ţi aminte de Iisus Hristos, Care a înviat din morţi, din neamul lui David, după Evanghelia mea,
 • 9 Pentru Care sufăr până şi lanţuri ca un făcător de rele, dar cuvântul lui Dumnezeu nu se leagă.
 • 10 De aceea toate le rabd, pentru cei aleşi, ca şi ei să aibă parte de mântuirea care este întru Hristos Iisus şi de slava veşnică.
 • 11 Vrednic de crezare este cuvântul: căci dacă am murit împreună cu El, vom şi învia împreună cu El.
 • 12 Dacă rămânem întru El, vom şi împărăţi împreună cu El; de-L vom tăgădui, şi El ne va tăgădui pe noi.
 • 13 Dacă nu-I suntem credincioşi, El rămâne credincios, căci nu poate să Se tăgăduiască pe Sine însuşi.
 • 14 Aminteşte-le acestea şi îndeamnă stăruitor înaintea lui Dumnezeu să nu se certe pe cuvinte, ceea ce la nimic nu foloseşte, decât la pierzarea ascultătorilor.
 • 15 Sileşte-te să te arăţi încercat, înaintea lui Dumnezeu lucrător cu faţa curată, drept învăţând cuvântul adevărului.
 • 16 Iar de deşartele vorbiri lumeşti fereşte-te, căci ele vor spori nelegiuirea tot mai mult.
 • 17 Cuvântul lor va roade ca o cangrenă. Dintre ei sunt Imeneu şi Filet,
 • 18 Care au rătăcit de la adevăr, zicând că învierea s-a şi petrecut, şi răstoarnă credinţa unora.
 • 19 Dar temelia cea tare a lui Dumnezeu stă neclintită, având pecetea aceasta: "Cunoscut-a Domnul pe cei ce sunt ai Săi"; şi "să se depărteze de la nedreptate oricine cheamă numele Domnului".
 • 20 Iar într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de lut; şi unele sunt spre cinste, iar altele spre necinste.
 • 21 Deci, de se va curăţi cineva pe sine de acestea, va fi vas de cinste, sfinţit, de bună trebuinţă stăpânului, potrivit pentru tot lucrul bun.
 • 22 Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată.
 • 23 Fereşte-te de întrebările nebuneşti, ştiind că dau prilej de ceartă.
 • 24 Un slujitor al Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând faţă cu toţi, destoinic să dea învăţătură, îngăduitor,
 • 25 Certând cu blândeţe pe cei ce stau împotrivă, ca doar le va da Dumnezeu pocăinţă spre cunoaşterea adevărului,
 • 26 Şi ei să scape din cursa diavolului, de care sunt prinşi, pentru a-i face voia.