Psalmi | Capitolul 88

PSALMUL 88 Al lui David.

 • 1 Milele Tale, Doamne, în veac le voi cânta.
 • 2 Din neam în neam voi vesti adevărul Tău cu gura mea,
 • 3 Că ai zis: "În veac mila se va zidi, în ceruri se va întări adevărul Tău.
 • 4 Făcut-am legământ cu aleşii Mei, juratu-M-am lui David, robul Meu:
 • 5 Până în veac voi întări seminţia ta şi voi zidi din neam în neam scaunul tău".
 • 6 Lăuda-vor cerurile minunile Tale, Doamne şi adevărul Tău, în adunarea sfinţilor.
 • 7 Că cine va fi asemenea Domnului în nori şi cine se va asemăna cu Domnul între fiii lui Dumnezeu?
 • 8 Dumnezeul Cel Preamărit în sfatul sfinţilor, mare şi înfricoşător este peste cei dimprejurul Lui.
 • 9 Doamne, Dumnezeul puterilor, cine este asemenea ţie? Tare eşti, Doamne, şi adevărul Tău împrejurul Tău.
 • 10 Tu stăpâneşti puterea mării şi mişcarea valurilor ei Tu o potoleşti.
 • 11 Tu ai smerit ca pe un rănit pe cel mândru; cu braţul puterii Tale ai risipit pe vrăjmaşii Tăi.
 • 12 Ale Tale sunt cerurile şi al Tău este pământul; lumea şi plinirea ei Tu le-ai întemeiat.
 • 13 Miazănoapte şi miazăzi Tu ai zidit; Taborul şi Ermonul în numele Tău se vor bucura. Braţul Tău este cu putere.
 • 14 Să se întărească mâna Ta, să se înalţe dreapta Ta. Dreptatea şi judecata sunt temelia scaunului Tău.
 • 15 Mila şi adevărul vor merge înaintea feţei Tale. Fericit este poporul care cunoaşte strigăt de bucurie;
 • 16 Doamne, în lumina feţei Tale vor merge şi în numele Tău se vor bucura toată ziua şi intru dreptatea Ta se vor înălţa.
 • 17 Că lauda puterii lor Tu eşti şi întru bună vrerea Ta se va înălţa puterea noastră.
 • 18 Că al Domnului este sprijinul şi al Sfântului lui Israel, Împăratului nostru.
 • 19 Atunci ai grăit în vedenii cuvioşilor Tăi şi ai zis: Dat-am ajutor celui puternic, înălţat-am pe cel ales din poporul Meu.
 • 20 Aflat-am pe David, robul Meu; cu untdelemnul cel sfânt al Meu l-am uns pe el;
 • 21 Pentru că mâna Mea îl va ajuta şi braţul Meu îl va întări.
 • 22 Nici un vrăjmaş nu va izbuti împotriva lui şi fiul fărădelegii nu-i va mai face rău.
 • 23 Şi voi tăia pe vrăjmaşii săi de la faţa lui şi pe cei ce-l urăsc pe el îi voi înfrânge.
 • 24 Şi adevărul Meu şi mila Mea cu el vor fi şi în numele Meu se va înălţa puterea lui.
 • 25 Şi voi pune peste mare mâna lui şi peste râuri dreapta lui;
 • 26 Acesta Mă va chema: Tatăl meu eşti Tu, Dumnezeul meu şi sprijinitorul mântuirii mele.
 • 27 Şi îl voi face pe el întâi-născut, mai înalt decât împăraţii pământului;
 • 28 În veac îi voi păstra mila Mea şi legământul Meu credincios îi va fi.
 • 29 Şi voi pune în veacul veacului seminţia lui şi scaunul lui ca zilele cerului;
 • 30 De vor părăsi fiii lui legea Mea şi după rânduielile Mele nu vor umbla,
 • 31 De vor nesocoti dreptăţile Mele şi poruncile Mele nu vor păzi,
 • 32 Cerceta-voi cu toiag fărădelegile lor şi cu bătăi păcatele lor.
 • 33 Iar mila Mea nu o voi depărta de la el, nici nu voi face strâmbătate întru adevărul Meu,
 • 34 Nici nu voi rupe legământul Meu şi cele ce ies din buzele Mele nu le voi schimba.
 • 35 O dată m-am jurat pe sfinţenia Mea: Oare, voi minţi pe David? Seminţia lui în veac va rămâne
 • 36 Şi scaunul lui ca soarele înaintea Mea şi ca luna întocmită în veac şi martor credincios în cer.
 • 37 Dar Tu ai lepădat, ai defăimat şi ai aruncat pe unsul Tău.
 • 38 Stricat-ai legământul robului Tău, batjocorit-ai pe pământ sfinţenia lui.
 • 39 Doborât-ai toate gardurile lui, făcut-ai întăriturile lui ruină.
 • 40 Jefuitu-l-au pe el toţi cei ce treceau pe cale, ajuns-a ocară vecinilor săi.
 • 41 Înălţat-ai dreapta vrăjmaşilor lui, veselit-ai pe toţi duşmanii lui.
 • 42 Luat-ai puterea sabiei lui şi nu l-ai ajutat în vreme de război.
 • 43 Nimicit-ai curăţenia lui şi scaunul lui la pământ l-ai doborât.
 • 44 Micşorat-ai zilele vieţii lui, umplutu-l-ai de ruşine.
 • 45 Până când, Doamne, Te vei întoarce? Până când se va aprinde ca focul mânia Ta?
 • 46 Adu-Ţi aminte de mine; oare, în deşert ai zidit pe toţi fiii oamenilor?
 • 47 Cine este omul ca să trăiască şi să nu vadă moartea şi să-şi izbăvească sufletul său din mâna iadului?
 • 48 Unde sunt milele Tale cele de demult, Doamne, pe care le-ai jurat lui David, întru adevărul Tău?
 • 49 Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara robilor Tăi, pe care o port în sânul lneu, de la multe neamuri.
 • 50 Adu-Ţi aminte, Doamne, de ocara cu care m-au ocărât vrăjmaşii Tăi, cu care au ocărât paşii unsului Tău.
 • 51 Binecuvântat este Domnul în veci. Amin. Amin.