Psalmi | Capitolul 82

PSALMUL 82 Al lui David.

 • 1 Dumnezeule, cine se va asemăna ţie? Să nu taci, nici să Te linişteşti, Dumnezeule!
 • 2 Că iată, vrăjmaşii Tăi s-au întărâtat şi cei ce Te urăsc au ridicat capul.
 • 3 Împotriva poporului Tău au lucrat cu vicleşug şi s-au sfătuit împotriva sfinţilor Tăi.
 • 4 Zis-au: "Veniţi să-i pierdem pe ei dintre neamuri şi să nu se mai pomenească numele lui Israel".
 • 5 Că s-au sfătuit într-un gând împotriva lui. Împotriva Ta legământ au făcut:
 • 6 Locaşurile Idumeilor şi Ismaelitenii, Moabul şi Agarenii,
 • 7 Gheval şi Amon şi Amalic şi cei de alt neam, cu cei ce locuiesc în Tir.
 • 8 Că şi Asur a venit împreună cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.
 • 9 Fă-le lor ca lui Madian şi lui Sisara şi ca lui Iavin, la râul Chişon.
 • 10 Pierit-au în Endor; făcutu-s-au ca gunoiul pe pământ.
 • 11 Pune pe căpeteniile lor ca pe Oriv şi Zev şi Zevel şi Salmana, pe toate căpeteniile lor, care au zis: "Să moştenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu".
 • 12 Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roată, ca trestia în faţa vântului,
 • 13 Ca focul care arde pădurea, ca văpaia care arde munţii,
 • 14 Aşa alungă-i pe ei, în viforul Tău şi în urgia Ta.
 • 15 Umple feţele lor de ocară şi vor căuta faţa Ta, Doamne.
 • 16 Să se ruşineze şi să se tulbure în veacul veacului şi să fie înfruntaţi şi să piară.
 • 17 şi să cunoască ei că numele Tău este Domnul. Tu singur eşti Cel Preaînalt peste tot pământul.