Psalmi | Capitolul 106

PSALMUL 106 Al lui David.

 • 1 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
 • 2 Să spună cei izbăviţi de Domnul, pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmaşului.
 • 3 Din ţări i-a adunat pe ei, de la răsărit şi de la apus, de la miazănoapte şi de la miazăzi.
 • 4 Rătăcit-au în pustie, în pământ fără de apă şi cale spre cetatea de locuit n-au găsit.
 • 5 Erau flămânzi şi însetaţi; sufletul lor într-înşii se sfârşea;
 • 6 Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei
 • 7 Şi i-a povăţuit pe cale dreaptă, ca să meargă spre cetatea de locuit.
 • 8 Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor.
 • 9 Că a săturat suflet însetat şi suflet flămând a umplut de bunătăţi.
 • 10 Şedeau în întuneric şi în umbra morţii; erau ferecaţi de sărăcie şi de fier,
 • 11 Pentru că au amărât cuvintele Domnului şi sfatul Celui Preaînalt au întărâtat.
 • 12 El a umilit întru osteneli inima lor; slăbit-au şi nu era cine să le ajute;
 • 13 Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit pe ei.
 • 14 Şi i-a scos pe ei din întuneric şi din umbra morţii şi legăturile lor le-a rupt.
 • 15 Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
 • 16 Că a sfărâmat porţi de aramă şi zăvoare de fier a frânt
 • 17 Şi i-a ajutat să iasă din calea fărădelegii lor, căci pentru fărădelegile lor au fost umiliţi.
 • 18 Urât-a sufletul lor orice mâncare şi s-au apropiat de porţile morţii.
 • 19 Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor i-a izbăvit.
 • 20 Trimis-a cuvântul Său şi i-a vindecat pe ei şi i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor.
 • 21 Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
 • 22 Şi să-I jertfească Lui jertfă de laudă şi să vestească lucrurile Lui, în bucurie.
 • 23 Cei ce se coboară la mare în corăbii, cei ce-şi fac lucrarea lor în ape multe,
 • 24 Aceia au văzut lucrurile Domnului şi minunile Lui întru adânc.
 • 25 El a zis şi s-a pornit vânt furtunos şi s-au înălţat valurile mării.
 • 26 Se urcau până la ceruri şi se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor întru primejdii încremenea.
 • 27 Se tulburau şi se clătinau ca un om beat şi toată priceperea lor a pierit.
 • 28 Dar au strigat către Domnul în necazurile lor şi din nevoile lor ia izbăvit
 • 29 Şi i-a poruncit furtunii şi s-a liniştit şi au tăcut valurile mării.
 • 30 Şi s-au veselit ei, că s-au liniştit valurile şi Domnul i-a povăţuit pe ei la limanul dorit de ei.
 • 31 Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui, pe care le-a făcut fiilor oamenilor!
 • 32 Înălţaii-L pe El în adunarea poporului şi în scaunul bătrânilor lăudaţi-L pe El,
 • 33 Prefăcut-a râurile în pământ pustiu, izvoarele de apă în pământ însetat
 • 34 Şi pământul cel roditor în pământ sărat, din pricina celor ce locuiesc pe el.
 • 35 Prefăcut-a pustiul în iezer de ape, iar pământul cel fără de apă în izvoare de ape,
 • 36 Şi a aşezat acolo pe cei flămânzi şi au zidit cetate de locuit
 • 37 Şi au semănat ţarine şi au sădit vii şi au strâns belşug de roade
 • 38 Şi i-a binecuvântat pe ei şi s-au înmulţit foarte şi vitele lor nu le-a împuţinat.
 • 39 Şi iarăşi au fost împuţinaţi şi chinuiţi de apăsarea necazurilor şi a durerii.
 • 40 Aruncat-a dispreţ asupra căpeteniilor lor şi i-a rătăcit pe ei în loc neumblat şi fără de cale.
 • 41 Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie şi i-a pus pe ei ca pe nişte oi de moştenire.
 • 42 Vedea-vor drepţii şi se vor veseli şi toată fărădelegea îşi va astupa gura ei.
 • 43 Cine este înţelept va păzi acestea şi va pricepe milele Domnului.