Psalmi | Capitolul 105

PSALMUL 105 Al lui David.

 • 1 Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui.
 • 2 Cine va grăi puterile Domnului şi cine va face auzite toate laudele Lui?
 • 3 Fericiţi cei ce păzesc judecata şi fac dreptate în toată vremea.
 • 4 Adu-Ţi aminte de noi, Doamne, întru bunăvoinţa Ta faţă de poporul Tău; cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta,
 • 5 Ca să vedem întru bunătăţi pe aleşii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău şi să ne lăudăm cu moştenirea Ta.
 • 6 Păcătuit-am ca şi părinţii noştri, nelegiuit-am, făcut-am strâmbătate.
 • 7 Părinţii noştri în Egipt n-au înţeles minunile Tale, nu şi-au adus aminte de mulţimea milei Tale şi Te-au amărât când s-au suit la Marea Roşie.
 • 8 Dar i-a mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui.
 • 9 El a certat Marea Roşie şi a secat-o şi i-a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustiu;
 • 10 El i-a scos pe ei din mâna celor ce-i urau şi i-a izbăvit pe ei din mâna vrăjmaşului;
 • 11 Şi a acoperit apa pe cei ce-i asupreau pe ei, nici unul din ei n-a rămas.
 • 12 Şi au crezut în cuvintele Lui şi au cântat laudă Lui;
 • 13 Dar degrab au uitat lucrurile Lui şi n-au suferit sfatul Lui;
 • 14 Ci au fost cuprinşi de mare poftă, în pustiu, şi au ispitit pe Dumnezeu, în loc fără de apă.
 • 15 Şi le-a împlinit cererea lor şi a săturat sufletele lor.
 • 16 Şi au mâniat pe Moise în tabără şi pe Aaron, sfântul Domnului.
 • 17 S-a deschis pământul şi a înghiţit pe Datan şi a acoperit adunarea lui Abiron.
 • 18 Şi s-a aprins foc în adunarea lor, văpaie a ars pe păcătoşi.
 • 19 Şi au făcut viţei în Horeb şi s-au închinat idolului.
 • 20 Şi au schimbat slava Lui întru asemănare de viţel, care mănâncă iarbă.
 • 21 Au uitat pe Dumnezeu, Care i-a izbăvit pe ei, Care a făcut lucruri mari în Egipt,
 • 22 Lucruri minunate în pământul lui Ham şi înfricoşătoare în Marea Roşie.
 • 23 Atunci a zis să-i piardă pe dânşii, şi i-ar fi pierdut, dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feţei Lui ca să întoarcă mânia Lui şi să nu-i piardă.
 • 24 Apoi ei au dispreţuit pământul cel dorit şi n-au crezut în cuvântul Lui,
 • 25 Ci au cârtit în corturile lor şi n-au ascultat glasul Domnului.
 • 26 Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor, ca să-i doboare pe ei în pustiu
 • 27 Şi să doboare sămânţa lor întru neamuri şi să-i risipească pe ei în toate părţile.
 • 28 Au jertfit lui Baal-Peor şi au mâncat jertfele morţilor
 • 29 Şi L-au întărâtat pe El cu faptele lor şi au murit mulţi dintre ei.
 • 30 Dar a stat Finees şi L-a îmblânzit şi a încetat bătaia
 • 31 Şi i s-a socotit lui întru dreptate, din neam în neam până în veac.
 • 32 Apoi L-au mâniat pe El la apa certării şi Moise a suferit pentru ei,
 • 33 Că au amărât duhul lui şi a grăit nesocotit cu buzele lui.
 • 34 N-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul;
 • 35 Ci s-au amestecat cu neamurile şi au deprins lucrurile lor
 • 36 Şi au slujit idolilor lor şi s-au smintit.
 • 37 Şi-au jertfit pe fiii lor şi pe fetele lor idolilor,
 • 38 Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor lor şi al fetelor lor, pe care i-au jertfit idolilor din Canaan şi s-a spurcat pământul de sânge.
 • 39 S-au pângărit de lucrurile lor şi s-au desfrânat cu faptele lor.
 • 40 Atunci S-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său şi a urât moştenirea Sa
 • 41 Şi i-a dat pe ei în mâinile neamurilor şi i-au stăpânit pe ei cei ce-i urau pe ei.
 • 42 Vrăjmaşii lor i-au asuprit pe ei şi au fost nefericiţi sub mâinile lor.
 • 43 De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei L-au amărât pe El cu sfatul lor şi i-a umilit pentru fărădelegile lor.
 • 44 Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, a auzit rugăciunea lor,
 • 45 Şi şi-a adus aminte de legământul Lui şi S-a căit după mulţimea milei Sale;
 • 46 Şi le-a dat să găsească milă înaintea celor ce i-au robit pe ei.
 • 47 Izbăveşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru, şi ne adună din neamuri, ca să lăudăm numele cel sfânt al Tău şi să ne fălim cu lauda Ta.
 • 48 Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, din veac şi până în veac. Tot poporul să zică: Amin. Amin.