Psalmi | Capitolul 104

PSALMUL 104 Al lui David.

 • 1 Lăudaţi pe Domnul şi chemaţi numele Lui; vestiţi între neamuri lucrurile Lui.
 • 2 Cântaţi-I şi-L lăudaţi pe El; spuneţi toate minunile Lui.
 • 3 Lăudaţi-vă cu numele cel sfânt al Lui; veselească-se inima celor ce caută pe Domnul.
 • 4 Căutaţi pe Domnul şi vă întăriţi; căutaţi fala Lui, pururea.
 • 5 Aduceţi-vă aminte de minunile Lui, pe care le-a făcut; de minunile Lui şi de judecăţile gurii Lui.
 • 6 Seminţia lui Avraam, robii Lui, fiii lui Iacob, aleşii Lui.
 • 7 Acesta este Domnul Dumnezeul nostru, în tot pământul judecăţile Lui.
 • 8 Adusu-şi-a aminte în veac de legământul Lui, de cuvântul pe care l-a poruncit într-o mie de neamuri,
 • 9 Pe care l-a încheiat cu Avraam şi de jurământul Său lui Isaac.
 • 10 Şi l-a pus pe el lui Iacob, spre poruncă, şi lui Israel legătură veşnică,
 • 11 Zicând: "Ţie îţi voi da pământul Canaan, partea moştenirii tale".
 • 12 Atunci când erau ei puţini la număr şi străini în pământul lor
 • 13 Şi au trecut de la un neam la altul, de la o împărăţie la un alt popor,
 • 14 N-a lăsat om să le facă strâmbătate şi a certat pentru ei pe împăraţi, zicându-le:
 • 15 "Nu vă atingeţi de unşii Mei şi nu vicleniţi împotriva profeţilor Mei".
 • 16 Şi a chemat foamete pe pământ şi a sfărâmat paiul de grâu.
 • 17 Trimis-a înaintea lor om; rob a fost rânduit Iosif.
 • 18 Smeritu-l-au, punând în obezi picioarele lui; prin fier a trecut sufletul lui, până ce a venit cuvântul Lui.
 • 19 Cuvântul Domnului l-a aprins pe el; trimis-a împăratul şi l-a slobozit, căpetenia poporului şi l-a liberat pe el.
 • 20 Pusu-l-a pe el domn casei lui şi căpetenie peste toată avuţia lui,
 • 21 Ca să înveţe pe căpeteniile lui, ca pe sine însuşi şi pe bătrânii lui să-i înţelepţească.
 • 22 Şi a intrat Israel în Egipt şi Iacob a locuit ca străin, în pământul lui Ham.
 • 23 Şi a înmulţit pe poporul lui foarte şi l-a întărit pe el mai mult decât pe vrăjmaşii lui.
 • 24 Întors-a inima lor, ca să urască pe poporul Său, ca să viclenească împotriva robilor Săi.
 • 25 Trimis-a pe Moise robul Său, pe Aaron, pe care l-a ales.
 • 26 Pus-a în ei cuvintele semnelor şi minunilor Lui în pământul lui Ham.
 • 27 Trimis-a întuneric şi i-a întunecat, căci au amărât cuvintele Lui;
 • 28 Prefăcut-a apele lor în sânge şi a omorât peştii lor;
 • 29 Scos-a pământul lor broaşte în cămările împăraţilor lor.
 • 30 Zis-a şi a venit muscă câinească şi mulţime de muşte în toate hotarele lor.
 • 31 Pus-a în ploile lor grindină, foc arzător în pământul lor;
 • 32 Şi a bătut viile lor şi smochinii lor şi a sfărâmat pomii hotarelor lor.
 • 33 Zis-a şi a venit lăcustă şi omidă fără număr.
 • 34 Şi a mâncat toată iarba în pământul lor şi a mâncat rodul pământului lor,
 • 35 Şi a bătut pe toţi întâi-născuţii din pământul lor, pârga întregii lor osteneli.
 • 36 Şi i-a scos pe ei cu argint şi cu aur şi nu era în seminţiile lor bolnav.
 • 37 Veselitu-s-a Egiptul la ieşirea lor, că frica de ei îi cuprinsese.
 • 38 Întins-a nor spre acoperirea lor şi foc ca să le lumineze noaptea.
 • 39 Cerut-au şi au venit prepeliţe şi cu pâine cerească i-a săturat pe ei.
 • 40 Despicat-a piatră şi au curs ape şi au curs râuri în pământ fără de apă.
 • 41 Că şi-a adus aminte de cuvântul cel sfânt al Lui, spus lui Avraam, robul Lui.
 • 42 Şi a scos pe poporul Său, întru bucurie şi pe cei aleşi ai Săi, întru veselie.
 • 43 Şi le-a dat lor ţările neamurilor şi ostenelile popoarelor au moştenit,
 • 44 Ca să păzească dreptăţile Lui şi legea Lui s-o ţină.