Psalmi | Capitolul 102

PSALMUL 102 Al lui David.

 • 1 Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui.
 • 2 Binecuvintează, suflete al meu, pe Domnul şi nu uita toate răsplătirile Lui.
 • 3 Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale;
 • 4 Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări;
 • 5 Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta; înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale.
 • 6 Cel ce face milostenie, Domnul, şi judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate.
 • 7 Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise, fiilor lui Israel voile Sale.
 • 8 Îndurat şi milostiv este Domnul, îndelung-răbdător şi mult-milostiv.
 • 9 Nu până în sfârşit se va iuţi, nici în veac se va mânia.
 • 10 Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fărădelegile noastre a răsplătit nouă,
 • 11 Ci cât este departe cerul de pământ, atât este de mare mila Lui, spre cei ce se tem de El.
 • 12 Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtat-a de la noi fărădelegile noastre.
 • 13 În ce chip miluieşte tatăl pe fii, aşa a miluit Domnul pe cei ce se tem de El;
 • 14 Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-şi-a aminte că ţărână suntem.
 • 15 Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului; aşa va înflori.
 • 16 Că vânt a trecut peste el şi nu va mai fi şi nu se va mai cunoaşte încă locul său.
 • 17 Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de Dânsul,
 • 18 Şi dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui
 • 19 Şi îşi aduc aminte de poruncile Lui, ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul Său şi împărăţia Lui peste toţi stăpâneşte.
 • 20 Binecuvântaţi pe Domnul toţi îngerii Lui, cei tari la vârtute, care faceţi cuvântul Lui şi auziţi glasul cuvintelor Lui.
 • 21 Binecuvântaţi pe Domnul toate puterile Lui, slugile Lui, care faceţi voia Lui.
 • 22 Binecuvântaţi pe Domnul toate lucrurile Lui; în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează suflete al meu pe Domnul.