Pildele lui Solomon | Capitolul 24

Îndemn la izbăvirea celor în primejdie de moarte. Ferire de uşurătatea minţii.

 • 1 Nu râvni la oamenii răi şi nu pofti să fii în tovărăşia lor,
 • 2 Căci inima lor pune la cale lucruri silnice şi buzele lor grăiesc cele nelegiuite.
 • 3 Prin înţelepciune se ridică o casă, prin bună chibzuială se întăreşte
 • 4 Şi prin ştiinţă se umplu cămările ei de tot felul de avuţie scumpă şi plăcută.
 • 5 Mai puternic este un înţelept decât un voinic şi cel priceput decât unul plin de putere.
 • 6 Cu oricâtă dibăcie te vei război, biruinţa se dobândeşte cu mulţi sfătuitori.
 • 7 Peste măsură de înaltă este înţelepciunea pentru omul nebun; când stă la poarta (cetăţii) el nu deschide gura.
 • 8 Cel ce-şi pune în gând să facă rău se cheamă un mare răufăcător.
 • 9 Gândul celui nebun nu este decât păcat; batjocoritorul este urgia oamenilor.
 • 10 Dacă te arăţi slab în ziua strâmtorării, puterea ta nu este decât slăbiciune.
 • 11 Izbăveşte pe cei ce sunt târâţi la moarte şi pe cei ce se duc clătinându-se la junghiere scapă-i!
 • 12 Dacă vrei să spui: "Iată n-am ştiut nimic!", oare Cel ce cântăreşte inimile nu pătrunde cu privirea şi Cel ce veghează peste sufletul tău nu ştie şi nu va răsplăti omului după faptele lui?
 • 13 Fiul meu, mănâncă miere, căci e bună şi un fagure de miere este dulce gurii tale.
 • 14 Să ştii că înţelepciunea este la fel pentru sufletul tău; dacă o dobândeşti, ai un viitor, iar nădejdea ta nu este pierdută.
 • 15 Nu pândi, nelegiuitule, casa celui drept şi nu tulbura locaşul lui,
 • 16 Căci dacă cel drept cade de şapte ori şi tot se scoală, cei fără de lege se poticnesc în nenorocire.
 • 17 Nu te bucura când cade vrăjmaşul tău şi, când se poticneşte, să nu se veselească inima ta,
 • 18 Ca nu cumva să vadă Domnul şi să fie neplăcut în ochii Lui şi să nu întoarcă mânia Sa de la el (spre tine).
 • 19 Nu te aprinde împotriva răufăcătorului şi nu-ţi întărâta râvna împotriva celor fără de lege.
 • 20 Căci cel ce face rău nu propăşeşte, şi sfeşnicul celor nelegiuiţi se va stinge.
 • 21 Fiul meu, teme-te de Domnul şi de rege şi cu cei ce se răzvrătesc nu lega prietenie,
 • 22 Că fără de veste va veni nenorocirea şi cine poate să cunoască sfârşitul lor năprasnic?
 • 23 Şi aceste (proverbe) sunt ale înţelepţilor: Nu e bine ca la judecată să cauţi la faţa oamenilor.
 • 24 Pe cel ce zice celui fără de lege: "Tu eşti drept!", popoarele îl blesteamă şi neamurile îl afurisesc;
 • 25 Dar celor care îl ceartă Cum se cuvine le merge bine şi peste ei vine binecuvântarea şi fericirea.
 • 26 Buzele sărută pe cei ce dau răspunsuri drepte.
 • 27 Rânduieşte-ţi lucrul tău afară şi adu-l la îndeplinire pe câmpul tău, apoi îţi vei ridica o casă.
 • 28 Nu fi martor mincinos împotriva prietenului tău şi nu fi pricina (unei hotărâri nedrepte), cu buzele tale.
 • 29 Nu spune: "Precum mi-a făcut aşa îi voi face şi eu lui; voi răsplăti omului după faptele lui".
 • 30 Am trecut pe ogorul unui leneş şi pe la via unui om lipsit de minte,
 • 31 Şi iată spinii creşteau în toate locurile, mărăcinii o acopereau cu totul, iar zidul de pietre se prăbuşise.
 • 32 Atunci m-am uitat Şi m-am frământat în inima mea, am privit cu luare aminte şi am tras o învăţătură:
 • 33 Încă puţin somn, încă puţină aţipeală, încă puţin să mai stau cu mâinile în sân ca să dorm...
 • 34 Şi sărăcia va veni peste tine ca un călător şi lipsa ca un om înarmat.