Pildele lui Solomon | Capitolul 15

Roadele iscusinţei. Mijloace împotriva păcatelor.

 • 1 Un răspuns blând domoleşte mânia, iar un cuvânt aspru aţâţă mânia.
 • 2 Limba celor înţelepţi picură ştiinţă, iar gura celor nebuni revarsă prostie.
 • 3 Ochii Domnului sunt pretutindeni, veghind asupra celor buni şi asupra celor răi.
 • 4 Limba dulce este pom al vieţii, iar limba vicleană zdrobeşte inima.
 • 5 Nebunul nu ia în seamă învăţătura tatălui său, iar cine trage folos din certare se face mai înţelept.
 • 6 În casa celui drept sunt comori fără de număr; în câştigul celui fără de lege este tulburare.
 • 7 Buzele celor înţelepţi răspândesc ştiinţa, dar inima celor nebuni nu.
 • 8 Jertfa celor fără de lege este urâciune înaintea Domnului, iar rugăciunea celor drepţi este plăcerea Lui.
 • 9 Calea celui nelegiuit este urâciune înaintea Domnului, dar El iubeşte pe cel ce umblă după dreptate.
 • 10 O certare aspră capătă ,el ce părăseşte cărarea; cel ce urgiseşte mustrarea va muri.
 • 11 Iadul şi adâncul sunt cunoscute Domnului, cu atât mai vârtos inimile fiilor oamenilor.
 • 12 Celui batjocoritor nu-i place dojana; de aceea el nu se îndreaptă spre cei înţelepţi.
 • 13 O inimă veselă înseninează faţa, iar când inima e tristă şi duhul e fără de curaj.
 • 14 Inima înţeleaptă caută ştiinţa, iar gura celor nebuni se simte mulţumită cu nebunia.
 • 15 Toate zilele celui sărac sunt rele, dar inima mulţumită este un ospăţ necurmat.
 • 16 Mai bine puţin intru frica lui Dumnezeu, decât vistierie mare şi tulburare (multă).
 • 17 Mai mult face o mâncare de verdeţuri şi cu dragoste, decât un bou îngrăşat şi cu ură.
 • 18 Omul mânios aţâţă cearta, pe când cel domol linişteşte aprinderea.
 • 19 Calea celui leneş e ca un gard de spini, iar calea celui silitor e netedă.
 • 20 Fiul înţelept bucură pe tatăl său, iar fiul nebun nu bagă în seamă pe maica lui.
 • 21 Nebunia este o bucurie pentru omul fără minte, iar cel înţelept merge pe calea dreaptă.
 • 22 Punerile la cale nu se înfăptuiesc unde lipseşte chibzuirea, dar ele îşi iau fiinţă cu mulţi sfătuitori.
 • 23 Omul se bucură pentru un răspuns bun ieşit din gura lui şi cât e de bună vorba spusă la locul ei!
 • 24 Înţeleptul merge pe cărarea vieţii ce duce în sus, ca să ocolească drumul iadului care merge în jos.
 • 25 Domnul prăbuşeşte casa celor mândri şi întăreşte hotarul văduvei.
 • 26 Gândurile cele rele sunt urâciune înaintea Domnului, iar cuvintele frumoase sunt curate (în ochii Lui).
 • 27 Cel ce umblă după câştig nedrept îşi surpă casa lui, iar cel ce urăşte mita va trăi.
 • 28 Inima celui drept chibzuieşte ce să răspundă, iar gura celor nelegiuiţi împrăştie răutăţi.
 • 29 Domnul se ţine departe de cei nelegiuiţi, dar ascultă rugăciunea celor drepţi.
 • 30 O privire binevoitoare înveseleşte inima şi o veste bună întăreşte oasele.
 • 31 Urechea care ascultă o dojană folositoare vieţii îşi are locaşul printre cei înţelepţi.
 • 32 Cel ce leapădă mustrarea îşi urgiseşte sufletul său, iar cel ce ia aminte la dojană dobândeşte înţelepciune.
 • 33 Frica de Dumnezeu este învăţătură şi înţelepciune, iar smerenia trece înaintea măririi.