Pildele lui Solomon | Capitolul 12

Sfaturi folositoare pentru viată.

 • 1 Cel ce iubeşte învăţătura iubeşte ştiinţa, iar cel ce urăşte certarea este nebun.
 • 2 Cel bun dobândeşte har de la Domnul, iar pe omul viclean îl osândeşte Domnul.
 • 3 Omul nu se întăreşte întru fărădelegea lui; rădăcina celor drepţi nu se va clătina niciodată.
 • 4 Femeia virtuoasă este o cunună pentru bărbatul ei, iar femeia fără cinste este un cariu în oasele lui.
 • 5 Socotelile celor drepţi sunt dreptatea, iar punerile la cale ale celor nelegiuiţi înşelăciunea.
 • 6 Graiurile celor nelegiuiţi sunt curse de moarte, iar gura celor drepţi îi scapă pe ei din primejdie.
 • 7 Cei fără de lege numai cât se întorc şi nu mai sunt, dar casa drepţilor dăinuieşte de-a pururi.
 • 8 Omul aste preţuit după priceperea lui, iar cel nepriceput este urgisit.
 • 9 Mai mult preţuieşte un om smerit dar harnic, decât unul mândru dar lipsit de pâine.
 • 10 Cel drept are milă de vite, iar inima celui rău este fără îndurare.
 • 11 Cel ce munceşte ogorul său se satură de pâine, iar cel ce umblă după deşertăciuni este om lipsit de minte.
 • 12 Nelegiuitul pofteşte prada celor răi, dar rădăcina celor drepţi dă rodul său.
 • 13 Prin păcatul buzelor se prinde în laţ păcătosul, iar dreptul (prin dreptatea lui) scapă din strâmtorare.
 • 14 Din rodul gurii sale se satură de cele bune omul, şi fiecăruia i se răsplăteşte după faptele lui.
 • 15 Calea celui nebun este dreaptă în ochii lui, iar cel înţelept ascultă de sfat.
 • 16 Nebunul dă pe faţă îndată mânia lui, iar omul prevăzător îşi ascunde ocara.
 • 17 Cel ce spune adevărul vesteşte dreptatea, iar martorul mincinos umblă cu înşelăciunea.
 • 18 Cei nechibzuiţi la vorbă sunt ca împunsăturile de sabie, pe când limba celor înţelepţi aduce tămăduire.
 • 19 Buzele care spun adevărul vor dăinui totdeauna, iar limba grăitoare de minciună numai pentru o clipă.
 • 20 Înşelăciunea este în inima celor ce gândesc rău, iar bucuria pentru cei ce dau sfaturi de pace.
 • 21 Nici o nenorocire nu se întâmplă celui drept, pe când cei nelegiuiţi sunt covârşiţi de rele.
 • 22 Buzele cele grăitoare de minciună sunt urâciune înaintea Domnului, iar cei ce făptuiesc după adevăr sunt plăcerea Lui.
 • 23 Omul înţelept îşi ascunde ştiinţa, pe când inima celor nebuni propovăduieşte nebunia.
 • 24 Mâna celor silitori va stăpâni, iar cea lăsătoare va fi birnică.
 • 25 Supărarea se abate asupra omului, dar numai un cuvânt bun îl bucură.
 • 26 Dreptul cercetează cu de-amănuntul pe prietenul său; calea celor nelegiuiţi duce la rătăcire.
 • 27 Leneşul nu-şi frige nici vânatul lui; cea mai scumpă comoară pentru om este munca.
 • 28 Pe cărarea dreptăţii este viaţa şi pe calea pe care ea o însemnează; nemurirea, iar calea nebuniei duce la moarte.