Pildele lui Solomon | Capitolul 11

Folosul şi piedicile în calea dreptăţii.

 • 1 Cântarul strâmb este urgisit de Domnul, şi cântărirea dreaptă este plăcerea Lui.
 • 2 Dacă vine mândria, va veni şi ocara, iar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
 • 3 Neprihănirea poartă pe cei drepţi, iar strâmbătatea prăpădeşte pe cei vicleni.
 • 4 La nimic nu foloseşte bogăţia în ziua mâniei; numai dreptatea izbăveşte de moarte.
 • 5 Dreptatea netezeşte calea celui fără prihană, iar cel fără de lege va cădea prin fărădelegea lui.
 • 6 Dreptatea izbăveşte pe cei drepţi, iar cei vicleni vor fi prinşi prin pofta lor.
 • 7 La moartea omului drept rămâne nădejdea, iar la moartea celui păcătos piere nădejdea.
 • 8 Dreptul scapă din strâmtorare, şi cel fără de lege îi ia locul.
 • 9 Făptuitorul de rele prăbuşeşte cu gura pe aproapele lui, iar prin ştiinţa celor drepţi va fi mântuit.
 • 10 De propăşirea celor drepţi cetatea se bucură, iar când pier cei fără de lege ea tresaltă de veselie.
 • 11 Prin binecuvântarea oamenilor drepţi cetatea merge înainte, iar prin gura celor nelegiuiţi ajunge ruină.
 • 12 Cel nepriceput urgiseşte pe aproapele lui, iar omul cu bună-chibzuială tace.
 • 13 Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu duhul cumpănit le ţine ascunse.
 • 14 Unde lipseşte cârmuirea, poporul cade; izbăvirea stă în mulţimea sfetnicilor.
 • 15 Celui ce se pune chezaş pentru un străin îi merge rău; cel ce nu se pune chezaş stă la adăpost.
 • 16 Femeia cu purtare bună agoniseşte cinstire, iar cea care urăşte cinstea e o ruşine. Nu leneşii ci silitorii agonisesc avere.
 • 17 Omul milostiv îşi face bine sufletului său, pe când cel fără milă îşi chinuieşte trupul său.
 • 18 Cel nelegiuit capătă un câştig înşelător, iar cel ce seamănă dreptatea, o răsplată adevărată.
 • 19 Cel ce umblă după dreptate ajunge la viaţă, iar cel ce fuge după rău, la moarte.
 • 20 Pe cei cu inima vicleană îi urgiseşte Domnul; plăcerea Lui este spre cei fără prihană.
 • 21 Încetul cu încetul păcătosul nu va rămâne nepedepsit, iar neamul celor drepţi va fi mântuit.
 • 22 Inel de aur în râtul porcului, aşa este femeia frumoasă şi fără minte.
 • 23 Dorinţa celor drepţi este bine; nădejdea celor fără de lege este mânia lui Dumnezeu.
 • 24 Unul dă mereu şi se îmbogăţeşte, altul se zgârceşte afară din cale şi sărăceşte.
 • 25 Cel ce binecuvintează va fi îndestulat, iar cel ce blesteamă va fi blestemat.
 • 26 Cel ce ţine grâul este blestemat de popor, iar binecuvântarea (se revarsă) peste capul celui ce îl vinde.
 • 27 Cel ce caută binele dobândeşte bunăvoinţa Domnului, iar cel ce umblă după rău va da peste el.
 • 28 Cel ce-şi pune nădejdea în bogăţia lui se veştejeşte, iar cei drepţi ca frunzişul odrăslesc.
 • 29 Cine îşi tulbură casa lui culege vânt, iar cel nebun va fi sluga celui înţelept.
 • 30 Rodul dreptăţii este un pom al vieţii, iar silnicia nimiceşte viaţa.
 • 31 Dacă cel drept este răsplătit pe pământ, cu cât mai mult cel nelegiuit şi păcătos!