Sfânta Evanghelie după Luca | Capitolul 19

Zaheu. Pilda minelor. Intrarea în Ierusalim. Iisus deplânge Ierusalimul şi alungă pe vânzătorii de la templu.

 • 1 Şi intrând, trecea prin Ierihon.
 • 2 Şi iată un bărbat, cu numele Zaheu, şi acesta era mai-marele vameşilor şi era bogat.
 • 3 Şi căuta să vadă cine este Iisus, dar nu putea de mulţime, pentru că era mic de statură.
 • 4 Şi alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.
 • 5 Şi când a sosit la locul acela, Iisus, privind în sus, a zis către el: Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân.
 • 6 Şi a coborât degrabă şi L-a primit, bucurându-se.
 • 7 Şi văzând, toţi murmurau, zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos.
 • 8 Iar Zaheu, stând, a zis către Domnul: Iată, jumătate din averea mea, Doamne, o dau săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, întorc împătrit.
 • 9 Şi a zis către el Iisus: Astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, căci şi acesta este fiu al lui Avraam.
 • 10 Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască pe cel pierdut.
 • 11 Şi ascultând ei acestea, Iisus, adăugând, le-a spus o pildă, fiindcă El era aproape de Ierusalim, iar ei credeau că împărăţia lui Dumnezeu se va arăta îndată.
 • 12 Deci a zis: Un om de neam mare s-a dus într-o ţară îndepărtată, ca să-şi ia domnie şi să se întoarcă.
 • 13 Şi chemând zece slugi ale sale, le-a dat zece mine şi a zis către ele: Neguţătoriţi cu ele până ce voi veni!
 • 14 Dar cetăţenii lui îl urau şi au trimis solie în urma lui, zicând: Nu voim ca acesta să domnească peste noi.
 • 15 Şi când s-a întors el, după ce luase domnia, a zis să fie chemate slugile acelea, cărora le dăduse banii, ca să ştie cine ce a neguţătorit.
 • 16 Şi a venit cea dintâi, zicând: Doamne, mina ta a adus câştig zece mine.
 • 17 Şi i-a zis stăpânul: Bine slugă bună, fiindcă întru puţin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste zece cetăţi.
 • 18 Şi a venit a doua, zicând: Mina ta, stăpâne, a mai adus cinci mine.
 • 19 Iar el a zis şi acesteia: Să ai şi tu stăpânire peste cinci cetăţi.
 • 20 A venit şi cealaltă, zicând: Doamne, iată mina ta, pe care am păstrat-o într-un ştergar,
 • 21 Că mă temeam de tine, pentru că eşti om aspru: iei ce nu ai pus şi seceri ce n-ai semănat.
 • 22 Zis-a lui stăpânul: Din cuvintele tale te voi judeca, slugă vicleană. Ai ştiut că sunt om aspru: iau ce nu am pus şi secer ce nu am semănat;
 • 23 Pentru ce deci n-ai dat banul meu schimbătorilor de bani? Şi eu, venind, l-aş fi luat cu dobândă.
 • 24 Şi a zis celor ce stăteau de faţă: Luaţi de la el mina şi daţi-o celui ce are zece mine.
 • 25 Şi ei au zis lui: Doamne, acela are zece mine.
 • 26 Zic vouă: Că oricui are i se va da, iar de la cel ce nu are şi ceea ce are i se va lua.
 • 27 Iar pe acei vrăjmaşi ai mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceţi-i aici şi tăiaţi-i în faţa mea.
 • 28 Şi zicând acestea, mergea înainte, suindu-Se la Ierusalim.
 • 29 Iar când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, către muntele care se zice Muntele Măslinilor, a trimis pe doi dintre ucenici,
 • 30 Zicând: Mergeţi în satul dinaintea voastră şi, intrând în el, veţi găsi un mânz legat pe care nimeni dintre oameni n-a şezut vreodată. Şi, dezlegându-l, aduceţi-l.
 • 31 Şi dacă vă va întreba cineva: Pentru ce-l dezlegaţi?, veţi zice aşa: Pentru că Domnul are trebuinţă de el.
 • 32 Şi, plecând, cei trimişi au găsit precum le-a spus.
 • 33 Pe când aceştia dezlegau mânzul, au zis stăpânii lui către ei: De ce dezlegaţi mânzul?
 • 34 Iar ei au răspuns: Pentru că are trebuinţă de el Domnul.
 • 35 Şi i-au adus la Iisus şi, aruncându-şi hainele lor pe mânz, l-au ajutat pe Iisus să urce pe el.
 • 36 Iar pe când mergea El, aşterneau hainele lor pe cale.
 • 37 Şi apropiindu-se de poalele Muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, bucurându-se, a început să laude pe Dumnezeu, cu glas tare, pentru toate minunile pe care le văzuse,
 • 38 Zicând: Binecuvântat este Împăratul care vine întru numele Domnului! Pace în cer şi slavă întru cei de sus.
 • 39 Dar unii farisei din mulţime au zis către El: Învăţătorule, ceartă-ţi ucenicii.
 • 40 Şi El, răspunzând, a zis: Zic vouă: Dacă vor tăcea aceştia, pietrele vor striga.
 • 41 Şi când S-a apropiat, văzând cetatea, a plâns pentru ea, zicând:
 • 42 Dacă ai fi cunoscut şi tu, în ziua aceasta, cele ce sunt spre pacea ta! Dar acum ascunse sunt de ochii tăi.
 • 43 Căci vor veni zile peste tine, când duşmanii tăi vor săpa şanţ în jurul tău şi te vor împresura şi te vor strâmtora din toate părţile.
 • 44 Şi te vor face una cu pământul, şi pe fiii tăi care sunt în tine, şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră pentru că nu ai cunoscut vremea cercetării tale.
 • 45 Şi intrând în templu, a început să scoată pe cei ce vindeau şi cumpărau în el.
 • 46 Zicându-le: Scris este: "Şi va fi casa Mea casă de rugăciune"; dar voi aţi făcut din ea peşteră de tâlhari.
 • 47 Şi era în fiecare zi în templu şi învăţa. Dar arhiereii şi cărturarii şi fruntaşii poporului căutau să-L piardă.
 • 48 Şi nu găseau ce să-I facă, căci tot poporul se ţinea după El, ascultându-L.